ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ | หัวหน้าสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

การศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมาหบัณฑิต (นศ.ม.) การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) โสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ

Film and Media Studies

》Critical Discourse Analysis

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย

นิภากร กำจรเมนุกูลและคณะ. (2562) โครงการวิจัยและบริการวิชาการ “การถอดบทเรียนสถานการณ์การพนันและแนวทางการสื่อสารเพื่อรณรงค์ลดพฤติกรรมการเล่นพนันในกลุ่มผู้หญิง”ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (นักวิจัยผู้ร่วมโครงการ)

》นิภากร กำจรเมนุกูล, สุเทพ เดชะชีพ, ต่อตระกูล อุบลวัตร, พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และกอปรพงษ์ กุณฑียะ (2563). โครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปิดรับสื่อและสภาพการณ์ของสื่อ ปี 2563. ทุนสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์. (นักวิจัยผู้ร่วมโครงการ) (อยู่ระหว่างดำเนินการ: ตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564)

 

บทความวิชาการ

》Khunthreeya G. 2015. “Critical Discourse Analysis of Thailand’s Film Acts (B.E. 2475 and B.E.2551)” The Sixth Asian Conference on Media & Mass Communication 2015, 12 – 15 November 2015, Art Center of Kobe, Osaka, Japan

 

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.