ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ | หัวหน้าสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

การศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมาหบัณฑิต (นศ.ม.) การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) โสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ

Film and Media Studies

》Critical Discourse Analysis

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย

นิภากร กำจรเมนุกูลและคณะ. (2562) โครงการวิจัยและบริการวิชาการ “การถอดบทเรียนสถานการณ์การพนันและแนวทางการสื่อสารเพื่อรณรงค์ลดพฤติกรรมการเล่นพนันในกลุ่มผู้หญิง”ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (นักวิจัยผู้ร่วมโครงการ)

》นิภากร กำจรเมนุกูล, สุเทพ เดชะชีพ, ต่อตระกูล อุบลวัตร, พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และกอปรพงษ์ กุณฑียะ (2563). โครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปิดรับสื่อและสภาพการณ์ของสื่อ ปี 2563. ทุนสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์. (นักวิจัยผู้ร่วมโครงการ) (อยู่ระหว่างดำเนินการ: ตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564)

 

บทความวิชาการ

》Khunthreeya G. 2015. “Critical Discourse Analysis of Thailand’s Film Acts (B.E. 2475 and B.E.2551)” The Sixth Asian Conference on Media & Mass Communication 2015, 12 – 15 November 2015, Art Center of Kobe, Osaka, Japan