อาจารย์ พ.อ.หญิง วโรชา สุทธิรักษ์

การศึกษา

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.บ.) การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์ด้านการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกรมการรักษาดินแดน

ประสบการณ์การเป็นผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง

ด้าน Content และวิธีการนำเสนอ  รายการสารคดีและรายการนิตยสาร ทางด้านผู้สูงอายุและศิลปวัฒนธรรม  ทางวิทยุและโทรทัศน์

การสร้างสุนทรียศาสตร์ในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์

กำกับดููแลด้านกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม คณะนิเทศศาสตร์

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ

》บทความวิชาการ เรื่อง การใช้นวัตกรรมสื่อใหม่ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนายุคไทยแลนด์ 4.0 การเผยแพร่ผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 13 กค. 2561

》 บทความวิชาการ เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย  วารสารวิชาการ นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563 ( ม.ค. – มิ.ย.63)

》บทความวิชาการ เรื่องการศึกษาช่องทางการขายความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก การเผยแพร่ผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 10 กค. 2563

 

งานสร้างสรรค์

》ผลงานภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “Green Spirit” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 ชื่อ “ไถนา”