อาจารย์ พ.อ.หญิง วโรชา สุทธิรักษ์

การศึกษา

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.บ.) การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์ด้านการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกรมการรักษาดินแดน

ประสบการณ์การเป็นผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง

ด้าน Content และวิธีการนำเสนอ  รายการสารคดีและรายการนิตยสาร ทางด้านผู้สูงอายุและศิลปวัฒนธรรม  ทางวิทยุและโทรทัศน์

การสร้างสุนทรียศาสตร์ในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์

กำกับดููแลด้านกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม คณะนิเทศศาสตร์

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ

》บทความวิชาการ เรื่อง การใช้นวัตกรรมสื่อใหม่ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนายุคไทยแลนด์ 4.0 การเผยแพร่ผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 13 กค. 2561

》 บทความวิชาการ เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย  วารสารวิชาการ นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563 ( ม.ค. – มิ.ย.63)

》บทความวิชาการ เรื่องการศึกษาช่องทางการขายความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก การเผยแพร่ผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 10 กค. 2563

 

งานสร้างสรรค์

》ผลงานภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “Green Spirit” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 ชื่อ “ไถนา”

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.