โครงการนิเทศศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ

โครงการนิเทศศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ

7 Phentermine คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อ บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์จะต้องสามารถเป็นนักสื่อสารที่สร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ (C – Creative Communication and Media Literacy) ตามอัตลักษณ์ C-KASEM  ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังที่กล่าวข้างต้น คณะฯจึงจัดโครงการ“นิเทศศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ” ขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่ตั้งไว้ โดยเชิญ อาจารย์ ดร.ฉัตรเมือง  เผ่ามานะเจริญ  อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้ริเริ่มโครงการ “การพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร” มาเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมด้านการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.                     ณ ห้องปฏิบัติการคณะนิเทศศาสตร์  ชั้น 11 อาคารเกษมนครา

ใส่ความเห็น

Buy Phentermine Prescription Online อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Best Place To Buy Phentermine Online