สาขาภาพยนตร์เชิญวิทยากรมาบรรยายเชิงปฏิบัติการในรายวิชา Film Language

สาขาภาพยนตร์เชิญวิทยากรมาบรรยายเชิงปฏิบัติการในรายวิชา Film Language

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ เชิญวิทยากรพิเศษทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ คุณกันตินันท์ แสงสุวรรณ และคุณราชพฤกษ์ ติยะจามร นักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการถ่ายทำภาพยนตร์และภาพยนตร์โฆษณา มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้กล้องในระบบดิจิทัลและเลนส์ รวมทั้งสอนทักษะปฏิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา FM.205 Film Language ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ครั้ง คือในวันอังคารที่ 15 มกราคม และวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคในการใช้กล้องในระบบดิจิทัล เลนส์และอุปกรณ์เบื้องต้นในการผลิตภาพยนตร์ ได้เรียนรู้ถึงศิลปะการเล่าเรื่อง การสื่อความหมายผ่านภาษาภาพของภาพยนตร์ ตลอดจนได้ฝึกฝน เรียนรู้เรื่องกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตภาพยนตร์จากผู้มีประสบการณ์จริง ด้วยความมุ่งหวังว่านักศึกษาจะเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ และสามารถนำองค์ความรู้ด้านภาพไปใช้ในการผลิตภาพยนตร์ในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.