โครงการค่ายภาษาอังกฤษ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

การใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและมีความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารทีต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและชีวิตประจำวัน แต่นักศึกษายังขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ เพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้ฝึกกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง การไม่ได้ใช้ภาษาหลังการเรียนในชั้นเรียนแล้ว เป็นต้น จากสาเหตุดังกล่าว คณะนิเทศศาสตร์เห็นว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในการทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติ ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา จะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอีกหนทางหนึ่ง นักศึกษาจะมีโอกาสได้กล้าพูดกับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

คณะนิเทศศาสตร์จึงได้ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปะศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24 ม.ค.62 ณ คณะนิเทศศาสตร์ อาคารเกษมนครา ร่มเกล้า เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตตะลักษณ์ C-KASEM ด้านการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษาและการปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกัน ตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.