โครงการ “โฆษลองของ ตอน ล่องเรือ ชมตลาด”

โครงการ “โฆษลองของ ตอน ล่องเรือ ชมตลาด”

นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการ “โฆษลองของ ตอน ล่องเรือ ชมตลาด” โดยมี ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการโฆษณา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีความพร้อมและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปลูกฝังการทำงานร่วมกับผู้อื่น และรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง นักศึกษาจะได้ประมวลความรู้ตลอด 4 ปีเพื่อนำมาคิดวิเคราะห์ ในการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา และมีความชำนาญทุกขั้นตอนของการผลิตงานโฆษณา และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (C KASEM) ด้วย โดยให้นักศึกษาลงพื้นที่ตลอดขวัญเรียม กรุงเทพมหานคร เพื่อขอข้อมูลร้านค้าที่สนใจ ในการออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ใหม่ ป้ายโฆษณา ณ จุดซื้อจุดขาย และสติ๊กเกอร์ไลน์

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.