โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ตอน “ปรับตัวเองอย่างไร เพื่อให้โดนใจตลาดแรงงานยุคดิจิทัล”

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ตอน “ปรับตัวเองอย่างไร เพื่อให้โดนใจตลาดแรงงานยุคดิจิทัล”

คณะนิเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  “ปรับตัวเองอย่างไร เพื่อให้โดนใจตลาดแรงงานยุคดิจิทัล” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้ได้รู้ถึงการทำงานด้านสื่อสารมวลชนในประชาคมอาเซียนและมีความเป็นสากล สอดคล้องกับการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ NIThed KASEM ให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป นอกจากนี้การปัจฉิมนิเทศยังเป็นการเปิดโอกาสให้ นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้แสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้อีกด้วย โดยได้จัดโครงการนี้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา ร่มเกล้า

 

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.