โครงการมารยาทงาม แต่งกายดี

โครงการมารยาทงาม แต่งกายดี

โครงการมารยาทงาม แต่งกายดี สร้างวัฒนธรรมคนสื่อสาร ประจำปีการศึกษา
2561 ตอนเสริมสร้างบุคลิกภาพกับสถาบันชลาชล
คณะนิเทศศาสตร์ ได้จัด “โครงการมารยาทงาม แต่งกายดี
สร้างวัฒนธรรมคนสื่อสาร” ขึ้น อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 9
เพื่อให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ได้มีจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆ
และเป็นตัวอย่างอันดีของการสืบสานมารยาทอันดีงามของไทย
และการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบและเหมาะสมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลั
ยเกษมบัณฑิต และเห็นว่าการไว้ทรงผลที่เหมาะสมกับวัย
เป็นการเสริมสร้างบุคลิกให้แก่บุคคลอย่างหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมกับ
CHALACHOL Academy สถาบันการสอนทำผมรูปแบบใหม่ ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ
โดยการนำเอาดุษฎีนิพนธ์ของ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล (ผู้ก่อตั้งสถาบัน)
สร้างเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล
จึงได้จัดโครงการมาบริการตัดผมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
โครงการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประ
สงค์ให้แก่นักศึกษา
ตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สกอ.และ สมศ.)
และเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณสมบัตินักศึกษาตรงตามคุณลักษณะ C K.A.S.E.M
ตลอดทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

http://alqudsandalucia.org/el-pchr-condena-el-castigo-colectivo-en-respuesta-la-desaparicion-de-tres-colonos-israelies/?shared=email

ใส่ความเห็น

http://norah-df.org.uk/shop/feed/ อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *