โครงการสารคดีนอกรั้ว ปี 10 ตอน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการสารคดีนอกรั้ว ปี 10 ตอน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดต่อกับไทยทั้งทางบกและทางน้ำเป็นแนวยาวถึง 1,810 กิโลเมตร เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล แต่สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อ (land link) ด้านการคมนาคมขนส่งจากไทย ไปประเทศที่สามในอนุภูมิภาค ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามแม่น้ำโขงทั้ง 6 แห่ง นอกจากนี้ การท่องเที่ยวก็เป็นแหล่งรายได้ที่เพิ่มความสำคัญขึ้นมาก จุดเด่นของสปป.ลาว คือ ธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์และวัฒนธรรมประเพณี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

คณะนิเทศศาสตร์และชมรมกระจายเสียงและสร้างสรรค์สื่อ ไดพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจะได้นำนักศึกษาไปศึกษาหาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จัดทำสารคดีและยังเป็นการสร้างความรู้จักคุ้นเคยกับประชาชนชาวลาว ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้อง ซึ่งมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อนำไปสู่การเป็นมืออาชีพต่อไป จึงได้จัดโครงการสารคดีนอกรั้ว ปี 10     ตอน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง และ โครงการนี้อยู่ในแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ชองสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตามองค์ประกอบที่ 4.1 ระบบและกลไกลการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

   

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.