สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0”

   

 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0” ณ  ห้อง Auditorium ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมี ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน และมีคุณโซอี้ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ เจ้าของฉายา “นางฟ้าการตลาดดิจิทัล”  เป็นวิทยากร  สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ต้องการให้ความสาคัญทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงคุณภาพชีวิต จึงจัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การตลาด 5.0” มุ่งเน้นสู่เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตรฯ ได้มีความรู้ เกี่ยวกับช่องทางที่ควรใช้ทำการตลาดยุค 5.0 รวมถึงกลยุทธ์การตลาดที่ควรใช้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านการตลาดว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใด เพื่อเตรียมพร้อมรับกับ สถานการณ์ของการตลาด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนในหลักสูตรฯ กับคณาจารย์และผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จึงได้จัดการบรรยายพิเศษดังกล่าว

 

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.