ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6

ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้จัดกิจกรรม โครงการ ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่ เรียนรู้การพัฒนาภาวะผู้นำร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน โดยการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัตินำหลักคิดสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างเครือข่ายสังคมร่วมกับเพื่อร่วมค่ายจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24-28 มิ.ย.62 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2   คนได้แก่ น.ส.พรพรรณี มั่นปาน รองประธานสโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล และ น.ส.ชัญญาณัฏฐ์ สุพัฒน์สิริกุล ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศ ซึ่งนักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้และทำประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ มีจิตสำนักที่ดีต่อสาธารณะ มีจิตอาสา สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.