บรรยากาศอบอุ่นโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ตอน Destiny Nithed

บรรยากาศอบอุ่นโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ตอน Destiny Nithed

 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน เนื้อหาความเข้มข้นของรายวิชา สภาพสังคมในกลุ่มเพื่อและอาจารย์ สิ่งต่างๆเหล่านี้อาจก่อให้เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ซึ่งมีพื้นฐานสภาพแวดล้อมจากท้องถิ่น ชุมชนและสถานศึกษาเดิมที่แตกต่างกัน และอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนจนถึงการลาออกได้ ดังนั้น เพื่อให้ นักศึกษาใหม่ สามารถปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัย และเข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมอันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความสำเร็จทางการเรียน และเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท การจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่นักศึกษา จะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาใหม่ ได้ ทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการศึกษา อาทิ กฎระเบียบด้านการศึกษา การลงทะเบียน การใช้ห้องสมุด กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา และสวัสดิการนักศึกษาด้านต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
คณะนิเทศศาสตร์ ได้เห็นถึงความสำคัญในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้แก่นักศึกษาด้วยการจัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2562 ตอน Destiny Nithed ขึ้น เพื่อเป็นสร้างความรักและผูกพัน สร้างความอบอุ่นระหว่างนักศึกษาใหม่กับรุ่นพี่และครูอาจารย์ ให้นักศึกษาใหม่รู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน และเพื่อเป็นการสนองยุทธศาสตร์ของ สกอ. ด้านการผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 และตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ C-KASEM โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ก.ค.62 ณ ห้องสตูดิโอ 1 คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา
มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ ได้แก่ การแนะนำการเรียนการสอน กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยระหว่างศิษย์ปัจจุบันทุกชั้นปี อาจารย์ และศิษย์เก่า ในช่วง NETHED KBU TOUR โดย ดร.ณัฐพงศ์ แย้มเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิจัย การเสวนากับศิษย์เก่า ในหัวข้อ Destiny Nithed เพื่อเล่าประสบการณ์ในคณะนิเทศศาสตร์ นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ น.ส.มาดา เฉิน ตำแหน่ง Account Executive บริษัท ChocoCRM ศิษย์เก่า PR .นางสาวอมร อินหล่ม ตำแหน่ง ครีเอทีฟเพจในเครือมหานครออนไลน์ ศิษย์เก่า BC .นายอนุสรณ์ ทะสุมา ตำแหน่งนักข่าว เพจอีจัน ศิษย์เก่า BC และนายสุจินดา กิจแสวง ประกอบธุรกิจส่วนตัว และประธานเชียร์สโมสรฟุตบอล การท่าเรือ FC ศิษย์เก่า FM ดำเนินรายการโดย อ.พิทักษ์พงษ์ พงศ์พิพัฒน์ และ ช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาเฮฮา เชื่อมความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี และการแสดงดนตรี ของชมรม TO BE NUMBER ONE

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.