โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา   คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562  ตอนเรียนรู้วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ สืบสานศาสตร์พระราชา  

โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา   คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ตอนเรียนรู้วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ สืบสานศาสตร์พระราชา  

วันอนุรักษ์รักษาคูคลอง ตรงกับวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญในการรณรงค์รักษาแหล่งน้ำของประเทศ ในปี 2537 ได้มีกลุ่มบุคคลที่รักน้ำ เกิดขึ้น โดยทั้งหมดได้รวมตัวกันขึ้นในรูปแบบของคณะกรรมการ ตั้งชื่อโครงการว่า “โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์คลองแสนแสบ” และเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จประพาสตรวจสอบคลองแสนแสบ และเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลองระยะทางตั้งแต่กรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 72 กิโลเมตร ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของชมรมรวมใจภักดิ์รักต้นไม้ แม่น้ำลำคลองและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ

การอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในศาสตร์พระราชาเพื่อความมั่งคงและยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยทรงยึดมั่นในแนวพระราชดำริการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าควบคู่กับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน จึงได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการปรับปรุงสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยในด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น ทรงเน้นงานการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสียและปัญหาขยะ ทรงใช้หลักการพลิกฟื้นคืนชีวิตด้วยวิถีแห่งธรรมชาติผสมผสานกับหลักวิชาการตามแนววิทยาศาสตร์เพื่อให้สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตามพระราชประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

มูลนิธิคนรักเมืองมีน เขตมีนบุรี และหน่วยราชการต่างๆ ตลอดจนพ่อค้าประชาชาชน ได้ร่วมกับจัดงานอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องานว่า “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 8  ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ณ ตลาดน้ำขวัญเรียม วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี นอกจากจะเป็นวันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติแล้ว วันที่ 20 กันยายน ยังเป็นวันพระราชสมภพของ ร.5 และ ร.8 ซึ่งพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อทรงพระเยาว์ จึงเป็นวันเยาวชนแห่งชาติอีกด้วย

เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวม การมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ การเรียนรู้จากประสบการณ์และได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก  คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และชมรม To Be Number One เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวกับมูลนิธิคนรักเมืองมีน  และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัด โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ตอนเรียนรู้วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ สืบสานศาสตร์พระราชา  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกสถานบัน และชุมชน มีจิตาสา ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ สกอ.ด้านการผลิตบัณฑิต ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ C-KASEM ด้านความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมพัฒนาท้องถิ่น สู่ความเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และเป็นกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยได้ร่วมจัดเรือบุผาชาติ การสร้างเรือสุพรรณหงส์จำลอง และการแสดงตำนานรักขวัญเรียม การแสดงพื้นบ้าน แสดงโดยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอีกด้วย

 

 

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.