โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ คณะนิเทศศาสตร์

โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และฝ่ายวินัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส.ได้จัดโครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และมีความเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ เป็นโครงการที่ได้รณรงค์มาเป็นประจำทุกปี โดยให้ปีนี้ได้จัดให้มีการประกวดโปสเตอร์รณรงค์โครงการดังกล่าว ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ “เก๋ไก๋ไร้บุหรี่” “บุหรี่มือสาม” และ “มวน = ม้วย” และได้ทำการตัดสินผลงานเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.62 โดยได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาผลงานกว่า 80 ชิ้น คณะกรรมการที่มาทำการตัดสินผลงาน ได้แก่ ท่านอดีตเอกอัครราชฑูต คุณพลเดช วรฉัตร ศิลปินศิลปะยึกยือ คุณ……………………………………….. ผู้แทนสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอาจารย์ พสุนาท สร้อยสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 1.ใช้ภาษาชัดเจนกระชับ 25 คะแนน 2.การจัดวางองค์ประกอบ 25 คะแนน 3.รูปแบบตัวอักษรชัดเจนเข้าใจง่าย 25 คะแนน 4.ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน
ผลการประกวดมีดังนี้
หัวข้อ เก๋ไก๋ไร้บุหรี่
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทีม Thanathon
นางสาวสุชานันท์ สัจจะสรรเสริญ BC และ นายธนาทร เตชะธนากุล FM
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทีมสะมะล๊องก๊องแก๊ง
นางสาวนิธิมา หนูหมาด และนางสาวกัญยาณัฐ มีแก้ว BC
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม TiK ToK
นางสาวกุลธิดา ถิ่นจอม AD และนายศรันย์ พันธ์ขาว FM
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 1. นางสาวกนกพร สาวสุชาติ PR
2. ทีม O ZONE
นางสาวปรารถนา แจ้งสว่างและนางสาวรวิตา เหล็กกล้า BC
หัวข้อ มวน=ม้วย
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวกนกพร สาวสุชาติ PR
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทีมผู้รอดชีวิต
นายณัฎฐาปกรณ์ ปัญญาธิ และนายโชคชัย ศรีเมือง AD
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม Film Film
นายพลพจน์ เขียวกลม และนายณัฐสิทธิ์ บุญสืบ สาขา FM
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 1. นายอุณภูมิ เพชรรัตน์ BC
2. ทีม Hi Cen
นางสาววิลาสินี วงษ์ปถัมภ์ และนางสาวสุชานันท์ สัจจะสรรเสริญ BC
หัวข้อ บุหรี่มือสาม
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทีมหลิ่มซ่าท้ากึ๋น
นายจิตติชัย ชัยวัง และนางสาวสุทธิดา ชาครหัตถการ BC
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวอรญา พินทะปะกัง AD
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม Happy
นางสาวธิติยา มิ่งคะโน FM และนางสาวสิรามล มาสะและ BC
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 1. นายศุภกฤต สมศักดิ์ AD
2. ทีม ManU
นายกายสิทธิ์ วงศ์อุดทา AD และนายรัฐพงศ์ บุหลั่นเพ็ง BC

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.