โครงการนิเทศศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ

โครงการนิเทศศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อ บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์จะต้องสามารถเป็นนักสื่อสารที่สร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ (C – Creative Communication and Media Literacy) ตามอัตลักษณ์ C-KASEM  ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังที่กล่าวข้างต้น คณะฯจึงจัดโครงการ“นิเทศศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ” ขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่ตั้งไว้ โดยเชิญ อาจารย์ ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล  เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมด้านการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคณะนิเทศศาสตร์  ชั้น 11 อาคารเกษมนครา

 

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.