ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

จากการที่เทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตในทุกด้าน โดยเฉพาะการทำงานในยุคปัจจุบัน ที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในรูปแบบที่กลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น ข้อมูลต่าง ๆ ต้องเชื่อมโยงถึงกันได้ connect กันได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลให้การทำงานของเราไม่จำกัดอยู่แต่ภายในออฟฟิศดังที่เคยเป็นมา โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำงานเกือบทุกขั้นตอน และช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ทําให้นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การเตรียมตัว พร้อมออกไปสู่โลกการทำงาน หรือการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 “ปรับตัวเองอย่างไร เพื่อให้โดนใจตลาดแรงงานยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63 ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษนครา ร่มเกล้าให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นโดยได้เชิญ คุณภสรสร สุคนธ์ธารา ฝ่ายการตลาด บริษัท ยูโนเวท เน็ตเวิร์ค จำกัดให้ความรู้ในการเขียนเรซูเม่ให้ได้งาน และการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้ได้รู้ถึงการทำงานด้านสื่อสารมวลชนในประชาคมอาเซียนและมีความเป็นสากล สอดคล้องกับการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ NIThed KASEM ให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป นอกจากนี้การปัจฉิมนิเทศยังเป็นการเปิดโอกาสให้ นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้แสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้อีกด้วย

         

fbt
However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.