โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา   คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563ตอนเรียนรู้วันอนุรักษ์ คูคลองแห่งชาติ สืบสานศาสตร์พระราชา  

โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา   คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563ตอนเรียนรู้วันอนุรักษ์ คูคลองแห่งชาติ สืบสานศาสตร์พระราชา  

 

วันอนุรักษ์รักษาคูคลอง ตรงกับวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญในการรณรงค์รักษา

แหล่งน้ำของประเทศ สืบเนื่องมาจากสภาพของคลองแสนแสบในปัจจุบันที่เป็นคลองน้ำครำสายใหญ่ และสายที่ฃ

ยาวที่สุดของกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกับสภาพในอดีต คลองแสนแสบยังเป็นคลองน้ำใส มีปลาอาศัยอยู่

มากมาย และเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ได้อย่างสบายใจ

มูลนิธิคนรักเมืองมีน เขตมีนบุรี และหน่วยราชการต่างๆ ตลอดจนพ่อค้าประชาชาชน ได้ร่วมกับจัดงานอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องานว่า “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 9  ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ณ ตลาดน้ำขวัญเรียม วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี นอกจากจะเป็นวันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติแล้ว วันที่ 20 กันยายน ยังเป็นวันพระราชสมภพของ ร.5 และ ร.8 ซึ่งพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อทรงพระเยาว์ จึงเป็นวันเยาวชนแห่งชาติอีกด้วย

เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวม การมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ การเรียนรู้จากประสบการณ์และได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก  คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และชมรม To Be Number One และ สสส.เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวกับมูลนิธิคนรักเมืองมีน  และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัด โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตอนเรียนรู้วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ สืบสานศาสตร์พระราชา  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกสถานบัน และชุมชน มีจิตาสา ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ สกอ.ด้านการผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน  นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอีกด้วย

 

 

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.