โครงการเปิดบ้านบีซี ประจำปีการศึกษา 2562 ตอน สานสัมพันธ์สร้างพลังอาชีพ

โครงการเปิดบ้านบีซี ประจำปีการศึกษา 2562 ตอน สานสัมพันธ์สร้างพลังอาชีพ

จากการเจริญเติบโตของธุรกิจด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทำให้การศึกษาสาขาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งออกแบบการบูรณาการการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างครอบคลุมสามารถประยุกต์หลักคิด ทฤษฎีต่างๆ ให้เข้ากับการทำงานจริงได้ อย่างไรก็ตามความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ จะต้องเสริมสร้างควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนาเสริมสร้างความเป็นผู้นำ เพื่อหล่อหลอมและเสริมสร้างให้นักศึกษาทุกคนเป็นบัณฑิตในอุดมคติที่สังคมต้องการ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น มีความคิดริเริ่มเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบและความสามารถในการผลิตผลงาน

ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้เปิดสอนรายวิชา BC.1013 OPEN WORLD FOR TELEVISION และ รายวิชา BC.111 PRINCIPLES OF BROADCASTING AND DIGITAL MEDIA เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1และนักศึกษารุ่นพี่ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน และนำความคิดด้านการผลิตงานวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัลที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน มาสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ ในสถานที่จริง สร้างความอบอุ่นเป็นมิตรระหว่างอาจารย์และนักศึกษาจึงจัดโครงการเปิดบ้านบีซี ประจำปีการศึกษา 2563 ตอน สานสัมพันธ์สร้างพลังอาชีพ เพื่อให้นักศึกษา จะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น ได้รับความอบอุ่นและความประทับ ใจ อันจะนำไปสู่ความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักศึกษา และอาจารย์ นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน แนวทางการประกอบอาชีพในสายงาน นำไปสู่อาชีพนักวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ที่มีคุณภาพในอนาคต
โดยได้จัดโครงการนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ต.ค.63 ณ อ.แกลง จังหวัดระยอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ในการที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และได้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชมร่วมกัน ในแบบ new normal
ทั้งนี้ โครงการเปิดบ้านบีซี ประจำปี 2563 ตอนสานสัมพันธ์สร้างพลังอาชีพ ยังอยู่ในแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบที่ 2 มีระบบและกลไกจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับ คุณลักษณะ C-KASEM ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *