โครงการ “We are Connected” สานสัมพันธ์สร้างพลังคนสื่อสารแบรนด์

โครงการ “We are Connected” สานสัมพันธ์สร้างพลังคนสื่อสารแบรนด์

________________________________________________________________________
โครงการ “We are Connected” สานสัมพันธ์สร้างพลังคนสื่อสารแบรนด์ ครั้งแรกกับการรวมตัวของ 3 สาขาฯ กับโครงการ We are connected สานสัมพันธ์น้องพี่ PR – AD – OB ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ณ พื้นที่จังหวัดระยอง
.
       
การพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร การเตรียมความพร้อมและการสร้างเสริมทักษะความสามารถด้วยการเปิดพื้นที่บนโลกกว้างให้กับผู้เรียนได้ลงมือทดลองปฏิบัติในสถานที่จริงจึงกลายเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ด้วยปัจจัยดังกล่าว หลักสูตรการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงได้จัดโครงการ We are connected ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ สานสัมพันธ์สร้างพลังคนสื่อสารแบรนด์ เมื่อวันที่ 16 ถึง 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ด้วยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้มากความสามารถทางด้านการสื่อสาร มีศักยภาพรอบด้านทั้งทางด้านการจัดการองค์ความรู้ผนวกเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน โดยอาศัยกระบวนการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบนอกห้องเรียน ซึ่งโครงการฯ ได้นำคณาจารย์และคณะนักศึกษาลงพื้นที่ฝึกทักษะการเล่าเรื่องด้วยภาพ ณ ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส ต่อด้วยกิจกรรมจิตอาสาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการร่วมกันเก็บขยะมูลฝอย ณ บริเวณชายหาดอ่าวบ้านเพ ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมหลักของโครงการฯ
นอกจากนี้ ภายในโครงการฯ ยังได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายทำและการตัดต่อวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนด้วย Free Application” เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวพร้อมแนะนำเทคนิคการตัดต่อวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนให้กับคณะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมมอบโจทย์การสร้างสรรค์ผลงานมิวสิควิดีโอแก่คณะนักศึกษา โดยนำคณะนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำ ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาจะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม การเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนนักศึกษา รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง อาจารย์ – ศิษย์ ได้เป็นอย่างดี
However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.