โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา “นิเทศเกษม ลดเสี่ยง เลี่ยงพนัน รู้ทันสื่อลวง”

โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา “นิเทศเกษม ลดเสี่ยง เลี่ยงพนัน รู้ทันสื่อลวง”

 

โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ตอนเปิดโลกกิจกรรมสร้างเครือข่าย “นิเทศเกษม ลดเสี่ยง เลี่ยงพนัน รู้ทันสื่อลวง”

 

เพื่อเป็นการร่วมกันแก้ปัญหาและลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการเล่นพนัน/พนันออนไลน์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเยาวชนในฐานะกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อได้ง่าย เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีการพนัน/การพนันออนไลน์ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพต่อประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่สามารถเข้าถึงเยาวชนได้รวดเร็วและง่ายดาย และการพนันมีการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นหลากหลายและน่ากลัวมากขึ้น ส่งผลกระทบของการพนัน/การพนันออนไลน์ไม่ได้มีเฉพาะระดับบุคคลแต่ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจของประเทศได้ด้วย จึงจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรณรงค์แก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อให้สถานการณ์การเล่นพนันในสังคมไทยลดลงและเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถรู้เท่าทันสื่อที่มีความเสี่ยงในการเข้าถึงการพนัน/การพนันออนไลน์ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และเป็นการสร้างเยาวชนลดพนันที่ ได้เกิดการตื่นตัว รู้เท่าทันสื่อพนันและไม่เล่น/ลดพฤติกรรมเสี่ยงเล่นพนัน

 

ในปีการศึกษา 2563 นี้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้มอบหมายให้คณะนิเทศศาสตร์ ได้ดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ระยะเวลา 3 ปี นับจากปีที่ลงนาม: 2563-2565) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนำร่องอีก 4 แห่งคือมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการและพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 หัวข้อ“นิเทศเกษม ลดปัจจัยเสี่ยง หลีกเลี่ยงพนัน รู้เท่าทันสื่อลวง” ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

 

คณะนิเทศศาสตร์จึงจัดทำ โครงการพัฒนานักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ตอน เปิดโลกกิจกรรมสร้างเครือข่าย นิเทศเกษม ลดเสี่ยง เลี่ยงพนัน รู้ทันสื่อลวง” เพื่อรับสมัครนักศึกษาเป็นเครือข่าย “ นิเทศเกษม ลดเสี่ยง เลี่ยงพนัน รู้ทันสื่อลวง”ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจะได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ สกอ.ด้านการผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ด้านความรู้ และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ C-KASEM ด้านความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมพัฒนาท้องถิ่น สู่ความเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

 

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการรับสมัครเครือข่าย“ นิเทศเกษม ลดเสี่ยง เลี่ยงพนัน รู้ทันสื่อลวง”นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทุกคณะ
  2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพิษภัยของการพนัน /พนันออนไลน์ แก่นักศึกษา
  3. เพื่อให้ได้นักศึกษาที่เป็นแกนนำในการทำกิจกรรม “ลดเสี่ยง เลี่ยงพนัน รู้ทันสื่อลวง”

โครงการนี้ จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย.63 ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา ร่มเกล้า

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.