โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา “นิเทศเกษม ลดเสี่ยง เลี่ยงพนัน รู้ทันสื่อลวง”

โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา “นิเทศเกษม ลดเสี่ยง เลี่ยงพนัน รู้ทันสื่อลวง”

 

โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ตอนเปิดโลกกิจกรรมสร้างเครือข่าย “นิเทศเกษม ลดเสี่ยง เลี่ยงพนัน รู้ทันสื่อลวง”

 

เพื่อเป็นการร่วมกันแก้ปัญหาและลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการเล่นพนัน/พนันออนไลน์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเยาวชนในฐานะกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อได้ง่าย เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีการพนัน/การพนันออนไลน์ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพต่อประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่สามารถเข้าถึงเยาวชนได้รวดเร็วและง่ายดาย และการพนันมีการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นหลากหลายและน่ากลัวมากขึ้น ส่งผลกระทบของการพนัน/การพนันออนไลน์ไม่ได้มีเฉพาะระดับบุคคลแต่ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจของประเทศได้ด้วย จึงจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรณรงค์แก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อให้สถานการณ์การเล่นพนันในสังคมไทยลดลงและเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถรู้เท่าทันสื่อที่มีความเสี่ยงในการเข้าถึงการพนัน/การพนันออนไลน์ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และเป็นการสร้างเยาวชนลดพนันที่ ได้เกิดการตื่นตัว รู้เท่าทันสื่อพนันและไม่เล่น/ลดพฤติกรรมเสี่ยงเล่นพนัน

 

ในปีการศึกษา 2563 นี้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้มอบหมายให้คณะนิเทศศาสตร์ ได้ดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ระยะเวลา 3 ปี นับจากปีที่ลงนาม: 2563-2565) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนำร่องอีก 4 แห่งคือมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการและพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 หัวข้อ“นิเทศเกษม ลดปัจจัยเสี่ยง หลีกเลี่ยงพนัน รู้เท่าทันสื่อลวง” ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

 

คณะนิเทศศาสตร์จึงจัดทำ โครงการพัฒนานักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ตอน เปิดโลกกิจกรรมสร้างเครือข่าย นิเทศเกษม ลดเสี่ยง เลี่ยงพนัน รู้ทันสื่อลวง” เพื่อรับสมัครนักศึกษาเป็นเครือข่าย “ นิเทศเกษม ลดเสี่ยง เลี่ยงพนัน รู้ทันสื่อลวง”ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจะได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ สกอ.ด้านการผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ด้านความรู้ และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ C-KASEM ด้านความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมพัฒนาท้องถิ่น สู่ความเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

 

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการรับสมัครเครือข่าย“ นิเทศเกษม ลดเสี่ยง เลี่ยงพนัน รู้ทันสื่อลวง”นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทุกคณะ
  2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพิษภัยของการพนัน /พนันออนไลน์ แก่นักศึกษา
  3. เพื่อให้ได้นักศึกษาที่เป็นแกนนำในการทำกิจกรรม “ลดเสี่ยง เลี่ยงพนัน รู้ทันสื่อลวง”

โครงการนี้ จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย.63 ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา ร่มเกล้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *