ดร.กรกช แสนจิตร

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ

-การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในครอบครัว -การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มวัยรุ่น -การเล่าเรื่องในสื่อสังคมออนไลน์ (Social media Storytelling) -การเล่าเรื่องทางการตลาด -การสร้างคอนเท้นท์ในสื่อสังคมออนไลน์ -การใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในยุคดิจิทัล -E-training กับองค์กรยุคใหม่ -การสื่อสารเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ -การเขียน/การเขียนในสื่อดิจิทัล Digital writer

การศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท ว.ม. วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ศศบ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย 1) กรกช แสนจิตร และวรัชญ์ ครุจิต. (2562). สื่อสังคมออนไลน์ในฐานะเครื่องมือการสื่อสารในครอบครัว: การทำหน้าที่ในการสื่อสาร การเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ และการสร้างความเข้าใจร่วมกัน.วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ฉบับเดือนกรกฎาคม –ธันวาคม.น.132-144. บทความวิชาการ 1) กรกช แสนจิตร. (2562) เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ทางการสื่อสารในครอบครัว. นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องโครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562.น.1942 2) กรกช แสนจิตร. (2561). แนวทางทำการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุ. นำเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561.ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง โครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ปี 2561.น.38. 3) กรกช แสนจิตร. (2559). เหลียวหลังแลหน้าการสื่อสารระหว่างรุ่นวัย: สื่อสังคมออนไลน์กับความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม.น.43 รางวัลและผลงาน -รางวัลชมนาดบุ้คไพรซ์ ปี พ.ศ. 2558 ประเภท Non-fiction เรื่อง “สายรุ้งกลางเมือง” -คอร์สออนไลน์ Storytelling ผ่าน เฟซบุ๊คไลฟ์ เล่าอย่างไรให้คนหยุดฟัง -คอร์สออนไลน์ Step up เขียนหนังสือฉบับมืออาชีพ -คอร์สออนไลน์ Happiness 101