อาจารย์ ดร.กรกช แสนจิตร

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ

》การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในครอบครัว
》การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มวัยรุ่น
》การเล่าเรื่องในสื่อสังคมออนไลน์ (Social media Storytelling)
》การเล่าเรื่องทางการตลาด
》การสร้างคอนเทนต์ในสื่อสังคมออนไลน์
》การใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในยุคดิจิทัล
》E-training กับองค์กรยุคใหม่
》การสื่อสารเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์
》การเขียน/การเขียนในสื่อดิจิทัล Digital writer

การศึกษา

ปริญญาเอก : ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท : ว.ม. วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศบ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย
》กรกช แสนจิตร และวรัชญ์ ครุจิต. (2562). สื่อสังคมออนไลน์ในฐานะเครื่องมือการสื่อสารในครอบครัว: การทำหน้าที่ในการสื่อสาร การเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ และการสร้างความเข้าใจร่วมกัน.วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ฉบับเดือนกรกฎาคม –ธันวาคม. น.132-144.

บทความวิชาการ
》กรกช แสนจิตร. (2562) เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ทางการสื่อสารในครอบครัว. นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องโครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562. น.1942
》กรกช แสนจิตร. (2561). แนวทางทำการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุ. นำเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561. ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง โครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ปี 2561. น.38.
》กรกช แสนจิตร. (2559). เหลียวหลังแลหน้าการสื่อสารระหว่างรุ่นวัย: สื่อสังคมออนไลน์กับความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม. น.43

รางวัลและผลงาน
》รางวัลชมนาดบุ้คไพรซ์ ปี พ.ศ. 2558 ประเภท Non-fiction เรื่อง “สายรุ้งกลางเมือง”
》คอร์สออนไลน์ Storytelling ผ่าน เฟซบุ๊คไลฟ์ เล่าอย่างไรให้คนหยุดฟัง
》คอร์สออนไลน์ Step up เขียนหนังสือฉบับมืออาชีพ
》คอร์สออนไลน์ Happiness 101