ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ

หัวหน้าสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญ

Film Study and Criticism, Media Analysis, Critical Discourse Analysis, Cultural Study, Political Communication, Mass Communication Laws and Ethics

การศึกษา

ปริญญาเอก - ปร.ด. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2559) ปริญญาโท - นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) ปริญญาตรี - ศศ.บ. (โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2535)

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ 1. ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร, กอปรพงษ์ กุณฑียะ, พัชรพร อรุณรัตนพงศ์. (2561). ความเป็นประพันธกรในภาพยนตร์รักโรแมนติค ของบรรจง ปิสัญธนะกูล. Journal of Media and Communication Inquiry, 1(2)