ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ

หัวหน้าสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญ

Film Study and Criticism, Media Analysis, Critical Discourse Analysis, Cultural Study, Political Communication, Mass Communication Laws and Ethics

การศึกษา

ศศ.บ (โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2535) นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) ปรด. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2559)

ผลงานวิชาการ

Critical Discourse Analysis of Thailand Film’s Acts