ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

• การเคลื่อนไหวร่างกายบนเวที • การใช้อวัจนภาษาเพื่อการสื่อสาร • การกำกับเวที • การสร้างสรรค์การแสดงร่วมสมัย • การจัดการงานธุรกิจโรงละคร • การบริหารจัดการแผนงานการแสดงและธุรกิจโรงละคร

การศึกษา

ปริญญาเอก (ศป.ด.) ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นาฏยศิลป์) วิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559) ปริญญาโท (M.A.) Master of Arts (Performing Arts and Theatre Management) Interdisciplinary/International Program, Chulalongkorn University (2548) ปริญญาตรี (ศป.บ.) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การแสดงและกำกับการแสดง) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542)

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ : ปี 2562 บทความวิชาการ เรื่อง“นักแสดงละครเวทีกับการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการแสดง : Physical Movement for Stage Performance” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2561 งานวิจัยเรื่อง การสื่อสารประเด็นสังคมของเพจสายดาร์กในเครือข่าย สังคมออนไลน์ ศึกษาเฉพาะกรณี “เพจอีจัน” (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ปี 2561 งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อ Facebook Live (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ปี 2561 บทความวิชาการ เรื่อง“การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก : Language Use for Communication in Facebook Website” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2560 บทความวิชาการ เรื่อง“The Appearances of Beliefs and Rituals in Performing Arts” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ ปีที่17 ฉบับที่2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) พ.ศ. 2560 ปี 2559 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายในหัวข้อ “อัตตาตัวตน คนเซลฟี่” (Selfie to identity) ชื่อภาพ “ถอดหัวโขน” และ “ความสุขในห้องเรียน” นำเสนอ วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต