ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

• การเคลื่อนไหวร่างกายบนเวที • การใช้อวัจนภาษาเพื่อการสื่อสาร • การกำกับเวที • การสร้างสรรค์การแสดงร่วมสมัย • การจัดการงานธุรกิจโรงละคร • การบริหารจัดการแผนงานการแสดงและธุรกิจโรงละคร

การศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศิลปกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559) Master of Arts in Cultural Management (Performing Arts and Theatre Management) (InternationalProgram/ Interdisciplinary) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การแสดงและกำกับการแสดง) เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542)

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ ปี 2563 บทความวิชาการ เรื่อง“การสร้างกิจกรรมนาฏยศิลป์บำบัดเพื่อช่วยในการปรับตัวทางสังคมของเด็กดาวน์ซินโดรม กรณีศึกษา : นักศึกษาทดลองเรียน สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2562 งานสร้างสรรค์ภาพถ่ายในหัวข้อ “โลกกลางคืนความสวยงามของวิถีชุมชน” Night World of Beauty ชื่อภาพ “ผู้ชายขายน้ำ”และ “เมืองนี้ไม่มีกลางคืน” เสนอ วันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2562 บทความวิชาการ เรื่อง“นักแสดงกับการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการแสดง” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2561 งานวิจัยเรื่อง การสื่อสารประเด็นสังคมของเพจสายดาร์กในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ศึกษาเฉพาะกรณี “เพจอีจัน” (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ปี 2561 งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อ Facebook Live (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ปี 2561 บทความวิชาการ เรื่อง“การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2560 บทความวิชาการ เรื่อง“The Appearances of Beliefs and Rituals in Performing Arts” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ ปีที่17 ฉบับที่2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) พ.ศ. 2560 ปี 2559 งานสร้างสรรค์ภาพถ่ายในหัวข้อ “อัตตาตัวตน คนเซลฟี่” (Selfie to identity) ชื่อภาพ “ถอดหัวโขน” และ “ความสุขในห้องเรียน” นำเสนอ วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต