ดร.รจนา พึ่งสุข

หัวหน้าสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญ

การออกแบบและผลิตสื่อ กลยุทธ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การออกแบบระบบและสื่อการสอน

การศึกษา

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2543 ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2547 ปริญญาเอก ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2559

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย เอกฉัตร ตันศิริ, สุเทพ เดชะชีพ, สิริวิมล ปัณณราช (เทพหัสดิน),รจนา พึ่งสุข, ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย และกรรนภัทร กันแก้ว. (2560). การจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างทำและพัฒนาปรับปรุง มาตรฐานบริการท่องเที่ยว (มาตรฐาน โรงแรม มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว และมาตรฐาน การให้บริการในสถานที่ จำหน่ายสินค้าที่ระลึก (สินค้าอัญมณี),(รายงานการวิจัย).กรุงเทพฯ, กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.16 มกราคม 2561. บทความวิชาการ สิริวิมล เทพหัสดิน, รจนา พึ่งสุข และเอกฉัตร ตันศิริ.การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ำสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย. (Proceeding). รายงานสืบเนื่องจากโครงการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN” (หน้า 27-41). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมกับสถาบันการศึกษา และ บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน). ประสบการณ์การสอน - การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์ - การผลิตหนังสือพิมพ์ - สื่อประสมเพื่องานวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ - การออกแบบเพื่องานด้านสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล - เทคโนโลยีการถ่ายภาพเพื่อสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล - สื่อประสมเพื่อสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล - สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล - เทคนิคการสร้างงานนำเสนอ - โครงงานสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล