ดร.รจนา พึ่งสุข

หัวหน้าสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญ

การออกแบบและผลิตสื่อ กลยุทธ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การออกแบบระบบและสื่อการสอน

การศึกษา

ค.อ.ด. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คอ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางอาชีวะและเทคนิค ศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิชาการ

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” กรณีชุมชนเทพลีลา ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ ระยะที่ 3 : ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(2556) นักวิจัย โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างทำและพัฒนาปรับปรุง มาตรฐานบริการท่องเที่ยว มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานห้องนำ้สาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวและ มาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก (สินค้าอัญมณี) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บทความวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์ คลองแสนแสบ โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” กรณีชุมชนเทพลีลา การนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมภาษาครั้งที่ 1 : วัฒนธรรมและภาษาที่สามกับประชาคมอาเซียน (ด้านอุตสาหกรรมบริการ) จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอน กองอบรมภาษาที่สามและวัฒนธรรมนานาชาติ. ปี 2556 บทความวิชาการเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ำสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย”รายงานสืบเนื่องจากโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”