ดร. อัลฮูดา ชนิดพัฒนา

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

การตลาด และการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ การตลาดในประเทศแถบตะวันออกกกลาง การวิจัยด้านการตลาด

การศึกษา

2556 – 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ชื่อดุษฎีนิพนธ์ - International Marketing Communication: A Case Study of Thai Spa Products and Services in the United Arab Emirates (การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาธุรกิจสปาไทย ภาคผลิตภัณฑ์ และบริการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 2560 Visiting Scholar , Department of Marketing, Kelley School of Business, Indiana University, USA 2554 – 2555 Master of Arts, International Relations and Development Studies, University of East Anglia, UK 2549 – 2553 ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมศาตร์ สาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิชาการ

1) Sustainability as an International Marketing Tool in Dubai Published by: 2ND ISDA International Conference on Innovative Communication and Sustainable Development in ASEAN “COMMUNICATION FOR SUSTAINABILITY IN DUGITA SOCIETY” Download: http://gscm.nida.ac.th/uploads/files/1529634815.pdf 2) การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาธุรกิจสปาไทย ภาคผลิตภัณฑ์ และบริการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Published by: MUT Journal of Business Administration (วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร) ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) Download: https://www.tci-thaijo.org/index.php/journalmbsmut/index