ผศ.ดร.จักรีรัตน์ ณ ลำพูน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ

- กฎหมายสื่อสารมวลชน
- การสื่อสาร
- พฤติกรรมผู้รับสาร
- การบริหารการตลาด
- วิทยุและโทรทัศน์
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
- วาทวิทยา
- สื่อสารการแสดง
- สื่อใหม่

การศึกษา

- นศ.บ. (การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง) ม.เกษมบัณฑิต
- ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) ม.ธรรมศาสตร์
- ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย 1) วัฒนา เจริญชัยนพกุล และจักรีรัตน์ แสงวารี "ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีผลต่อการรับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนไทย" วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ประจำปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 2) จักรีรัตน์ แสงวารี "พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ในรูปแบบเซ็กส์ติ้นของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร" วารสารเกษมบัณฑิต ประจำปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 3) จักรีรัตน์ แสงวารี “การสังเคราะห์เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา”. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ประจำปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559 4) ธัชพงศ์ มาเอก และจักรีรัตน์ แสงวารี, “การศึกษาความต้องการรูปแบบการนำเสนอสินค้าทางอินเตอร์เน็ตและองค์ประกอบเวปไซต์ขายสินค้าของนักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 5) วัฒนา เจริญชัยนพกุล และจักรีรัตน์ แสงวารี, “การเปรียบเทียบระหว่างการใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์กล้องถ่ายรูปในการถ่ายภาพ". วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, หน้า 55-67, มกราคม - มิถุนายน, 2558. 6) Jakgreerat Sangvari, Sa-nga Songmuang and Sutapat Sappajak (2560). The Development of Web Application to support the Operation of Community Health Volunteers in Bangkok. I-SEEC 2018. International Conference on Social Science (Track II), 2018. 30th Anniversary of Kasem Bundit University. บทความวิชาการ 7) วัฒนา เจริญชัยนพกุล สุเทพ เดชะชีพ และจักรีรัตน์ แสงวารี, “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดตาก”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 8) ไกรเทพ จิตตวรากูล ชณทัต ปัทะมะภูวดล และจักรีรัตน์ แสงวารี, “การเสพสื่อด้านความสวยความงามของเด็กยุคดิจิทัล”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 9) สุนทรพจน์ จิตตวรากูล และจักรีรัตน์ แสงวารี, “ช่องทางการสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ในยุคดิจิทัล”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 10) ชาณคริต จรูญเกียรติคุณ และจักรีรัตน์ แสงวารี, “การตลาดยุค 5.0 กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารขององค์กร”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 11) ณภัทร วงศ์สุมิตร และจักรีรัตน์ แสงวารี, “การปรับตัวของธุรกิจวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 12) ณฤทัย ธนเสน และจักรีรัตน์ แสงวารี, “ปัจจัยด้านการตลาดของผู้บริโภคกาแฟในยุค 4.0”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 13) จามร สมศักดิ์ นิพนธ์ สังกลม และจักรีรัตน์ แสงวารี, “ทิศทางการจัดงานอีเว้นท์ในยุคไทยแลนด์ 4.0” นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 14) ปณัชญา ลีลายุทธ และจักรีรัตน์ แสงวารี, “จริยธรรมของสื่อหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอข่าวยุคดิจิทัล” นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 15) ไกรเทพ จิตตวรากูล มานิษต์ ชฎาชียวัฒน์ และจักรีรัตน์ แสงวารี, “กระแสนิยมของผู้ฟังที่มีต่อธุรกิจเพลงในยุคดิจิทัล”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 16) ไกรเทพ จิตตวรากูล กันตพงค์ บารุงรักษ์ และจักรีรัตน์ แสงวารี, “กลยุทธ์การตลาดการตลาดของกลุ่มธุรกิจบันเทิง”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 17) เมธัส รักษาชาติ และจักรีรัตน์ แสงวารี, “การพัฒนาของเกมออนไลน์สู่วงการอีสปอร์ต (E-Sport)”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 18) นิพนธ์ สังกลม จามร สมศักดิ์ และจักรีรัตน์ แสงวารี, “ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าและบริการของภาครัฐในยุคการตลาด 4.0”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 19) นิพนธ์ สังกลม สุขุมวิทย์ เหมแดง และจักรีรัตน์ แสงวารี, “พฤติกรรมการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ว่างงาน”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 20) อรรณพ ดวงมณี และจักรีรัตน์ แสงวารี “ภาพรวม 3 ไตรมาสของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี 2559”. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ประจำปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 21) วัฒนา เจริญชัยนพกุล และจักรีรัตน์ แสงวารี, “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายความเร็ว ชัตเตอร์ต่ำ (Long Exposure) ด้วยฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5" 17 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม. ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-771-1616 E-mail : jakgreerat@hotmail.com