ผศ.ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ

- กฎหมายสื่อสารมวลชน
- การสื่อสาร
- พฤติกรรมผู้รับสาร
- การบริหารการตลาด
- วิทยุและโทรทัศน์
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
- วาทวิทยา
- สื่อสารการแสดง
- สื่อใหม่

การศึกษา

- นศ.บ. (การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง) ม.เกษมบัณฑิต
- ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) ม.ธรรมศาสตร์
- ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย
- จักรีรัตน์ แสงวารี. (2561) การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก. ทุนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- จักรีรัตน์ แสงวารี. (2560) การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในกรุงเทพมหานคร. ทุนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- จักรีรัตน์ แสงวารี. (2559) ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายและความเข้าใจในค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนไทย. ทุนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และบริษัท เทคโนเชล (เฟรย์) จำกัด
- จักรีรัตน์ แสงวารี. (2557) การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การรับรู้ และความสนใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอลกับความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์. ทุนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บทความวิจัย
- วัฒนา เจริญชัยนพกุล และจักรีรัตน์ แสงวารี "ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีผลต่อการรับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนไทย" วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ประจำปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
- จักรีรัตน์ แสงวารี "พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ในรูปแบบเซ็กส์ติ้นของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร" วารสารเกษมบัณฑิต ประจำปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
- จักรีรัตน์ แสงวารี “การสังเคราะห์เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา”. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ประจำปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559
- ธัชพงศ์ มาเอก และจักรีรัตน์ แสงวารี, “การศึกษาความต้องการรูปแบบการนำเสนอสินค้าทางอินเตอร์เน็ตและองค์ประกอบเวปไซต์ขายสินค้าของนักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559
- จักรีรัตน์ แสงวารี, ปรัชญนันท์ นิลสุข และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5" 17 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.
- วัฒนา เจริญชัยนพกุล และจักรีรัตน์ แสงวารี, “การเปรียบเทียบระหว่างการใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์กล้องถ่ายรูปในการถ่ายภาพ". วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, หน้า 55-67, มกราคม - มิถุนายน, 2558.
- จักรีรัตน์ แสงวารี, ปรัชญนันท์ นิลสุข และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, “เกณฑ์คุณภาพที่พึงประสงค์ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ - เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 "เทคโนโลยีการศึกษาสู่อาเซียน" 22-23 มกราคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- จักรีรัตน์ แสงวารี, ปรัชญนันท์ นิลสุข และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์, “การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา”. วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, หน้า 75-88, กรกฎาคม - ธันวาคม, 2557.
- วัฒนา เจริญชัยนพกุล และจักรีรัตน์ แสงวารี, “การประยุกต์ใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพ”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4" 3 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.
- จักรีรัตน์ แสงวารี, “การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การรับรู้ และความสนใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอลกับความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์”. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, หน้า 34-41, กรกฎาคม - ธันวาคม, 2557.
- Jakgreerat Sangvari, Sa-nga Songmuang and Sutapat Sappajak (2560). The Development of Web Application to support the Operation of Community Health Volunteers in Bangkok. I-SEEC 2018. International Conference on Social Science (Track II), 2018. 30th Anniversary of Kasem Bundit University.
- Jakgreerat Sangvari, Prachyanun Nilsook and Pallop Piriyasurawong. (2558). The Confirmatory Factor analysis of the Quality Criteris for Education Digital Television Station in Thailand. The Sixth TCU International e-Learning Conference 2015 “Global Trends in Digital Learning” July 20-21 2015 Bangkok International Trade & Exhibition Center Thailand.
- Jakgreerat Sangvari, Prachyanun Nilsook and Pallop Piriyasurawong. (2557). Total Quality Management Trend of Education Digital Television Station. The Fifth TCU International e-Learning Conference 2014 Overcome the Uncertainty of Technology in Education August 5-6 2014 Hotel Windsor Suites & Convention Thailand.
บทความวิชาการ
- วัฒนา เจริญชัยนพกุล สุเทพ เดชะชีพ และจักรีรัตน์ แสงวารี, “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดตาก”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.
- ปณัชชา ลีลายุทธ และจักรีรัตน์ แสงวารี, “จริยธรรมของสื่อหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอข่าวยุคดิจิทัล”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.
- จามร สมศักดิ์ และจักรีรัตน์ แสงวารี, “ทิศทางการจัดงานอีเว้นท์ในยุคไทยแลนด์ 4.0”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.
- ชาณคริต จรูณเกียรติคุณ และจักรีรัตน์ แสงวารี, “การตลาดยุค 5.0 กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารขององค์กร”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.
- ณภัทร วงศ์สุมิตร และจักรีรัตน์ แสงวารี, “ธุรกิจวิทยุกระจายเสียงกับการปรับตัวในยุคดิจิทัล”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.
- ณฤทัย ธนเสน และจักรีรัตน์ แสงวารี, “ปัจจัยด้านการตลาดของผู้บริโภคกาแฟในยุค 4.0”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.
- ไกรเทพ จิตตวรากูล ชณทัต ปัทะมะภูวดล และจักรีรัตน์ แสงวารี, “การเสพสื่อด้านความสวยความงามของเด็กยุคดิจิทัล”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.
- สุนทรพจน์ จิตตวรากูล และจักรีรัตน์ แสงวารี, “ช่องทางการสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ในยุคดิจิทัล”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.
- ไกรเทพ จิตตวรากูล, มานิษต์ ชฎาชียวิวัฒน์ และจักรีรัตน์ แสงวารี, “กระแสนิยมของผู้ฟังที่มีต่อธุรกิจเพลงในยุคดิจิทัล.”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8" 13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.
- ไกรเทพ จิตตวรากูล, กันตพงค์ บำรุงรักษ์ และจักรีรัตน์ แสงวารี, “กลยุทธ์การตลาดของกลุ่มธุรกิจบันเทิง”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8" 13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.
- นิพนธ์ สังกลม, จามร สมศักดิ์ และจักรีรัตน์ แสงวารี, “ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของภาครัฐในยุคการตลาด4.0”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8" 13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.
- นิพนธ์ สังกลม, สุขุมวิทย์ เหมแดง และจักรีรัตน์ แสงวารี, “พฤติกรรมการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ว่างงาน”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8" 13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.
- เมธัส รักษาชาติ และจักรีรัตน์ แสงวารี, “การพัฒนาของเกมออนไลน์สู่วงการอีสปอร์ต (E-Sport)”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8" 13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.
- อรรณพ ดวงมณี และจักรีรัตน์ แสงวารี “ภาพรวม 3 ไตรมาสของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี 2559”. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ประจำปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559
- วัฒนา เจริญชัยนพกุล และจักรีรัตน์ แสงวารี, “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายความเร็ว ชัตเตอร์ต่ำ (Long Exposure) ด้วยฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5" 17 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.
- จักรีรัตน์ แสงวารี และ นพรัตน์ อภิวิมลลักษณ์, “ภาวะผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารจัดการตามแนวพระราชดำริ”. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเกษมบัณฑิต, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, หน้า 18-27, กรกฎาคม - ธันวาคม, 2557.
ผลงานสร้างสรรค์
- จักรีรัตน์ แสงวารี. (2561).ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อ ทอดแห (Casting) จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “Green Life Style” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561.
- จักรีรัตน์ แสงวารี. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อ กังหันลม (Turbine). จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Spirit)” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561.