ผศ.ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ

การวิจัยด้านสาขาวิชานิเทศศาตร์และสื่อสารมวลชน การวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในวารสารวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลรายการโทรทัศน์

การศึกษา

- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ) ม.รามคำแหง - ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) ม.รามคำแหง - นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Ph.D. (International Communication) Macquarie University, Sydney, Australia

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย 1) หฤษฎ์ หวังเสรีและศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2562) พฤติกรรมและการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลของผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร (Behaviors and Utilization of Morning News Program Viewing on Digital Televi- sion by the Islamic Elderly in Bangkok Metropolis) วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (กันายน - ธันวาคม) pp. 245-256. 2) ชุติกานต์ ปริวัตร สุระชัย ชูผกาและศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2562) การเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ Uamulet.com ของผู้เกี่ยวข้องในสนามพระเครื่อง เขตกรุงเทพมหานคร (Exposure to uamulet.com and its utilization of stakeholders in amulet shop in Bangkok.) วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) pp. 186-195. 3) เอื้องฟ้า ชาตรี สุรชัย ชูผกาและศศิพรรณ บิลมาโนชญ์. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สื่อการเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ www.ru.ac.th ของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Factors Influencing Access and Usability of Electronics Instruction and Study Media On by Visually Impaired Students at Ramkhamhaeng University) วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา Vol.2 No.2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) pp.79-90. 4) สโรชา เสรีนนท์ชัย ศุภนิต อารีหทัยรัตน์และศศิพรรณ บิลมาโนชญ์. (2561). พฤติกรรมและการยอมรับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล BEHAVIOR AND ACCEPTANCE OF SOCIAL NETWORK ON ORGANIZATIONAL COMMUNICATION OF MAHIDOL UNIVERSITY STAFF วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 23 (กรกฎาคม - ธันวาคม) pp. 137-147. 5) สุภาณี นิตย์เสมอและศศิพรรณ บิลมาโนชญ์. (2561). รูปแบบและเนื้อหาพหุปัญญาในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กของไทย (Types and Multi-Intellectual Contents of children’s television programs in Thailand) วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 pp. 140-165. 6) ชินวัจน์ มาตย์นอก ศุภนิต อารีหทัยรัตน์และ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอมของสมาชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอม (FACTORS INFLUENCING THE DECISION OF MEMBERS TO VIEW THE “NANGDEE.COM” WEBSITE). วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 17 ฉบับที่ 22 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2561 7) อรพรรณ ลิ้มติ้ว ศุภนิต อารีหทัยรัตน์และศศิพรรณ บิลมาโนชญ์. (2561). บทบาทของสื่อพื้นบ้านใน “รายการจำอวดหน้าจอ” กับการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (THE ROLE OF THE FOLK MEDIA CHAM UAT NA CHO PROGRAMS (TELEVISED COMEDIANS) AND THAI CULTURAL PROMOTION BY MAHIDOL UNIVERSITY STUDENTS). วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 17 ฉบับที่ 22 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2561 8) อุษณา จันทราสกาววงศ์และศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2560) กลยุทธ์การบริหารการสื่อสารบนหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ค “รายการเรื่องจริงผ่านจอ” (Facebook Administration Strategies of Television Program “Thai Real TV”) วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 20 ฉบับพิเศษ ครบรอบ 20 ปี นิเทศศาสตรปริทัศน์ pp. 73-90. 9) เพ็ญประภา วงศ์ทองและศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2559) การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) (Information Perception and Participation in Corporate Social Responsibility (CSR) of Employees at Siam Commercial Bank Public Company Limited) วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 15 ฉบับที่ 18 10) ลินลดา กองเซ็นและศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2559) พฤติกรรมการสื่อสารและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการทำงานของผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเนชั่น (Communication behaviors and social network uses for working of the Nation News Agency’s reporters) วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 18 pp. 128-135. 11) ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์, (2559). "การสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างรูปแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนเกษตรกรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา". วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ (มหาวิทยาลัยรังสิต) ปีที่ 19 ฉบับที่ 2. 101-117. 12) ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ และกมลชนก สังข์ศิริ. (2558). "พฤติกรรมการเปิดรับ ความสนใจ และการใช้ประโยชน์จากนิตยสาร Spicy ของวัยรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานคร". วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3. 87-98. 13) ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์, (2557). "รายการเกมโชว์ทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีไทย". วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 32 ฉบับที่ 4/2557 (ตุลาคม-ธันวาคม). 28-50. บทความวิชาการ 14) Sasiphan Bilmanoch (2017) Book Review : ‘Qualitative Data Analysis : A User-Friendly Guide for Social Scientists’ Ian Dey. 2005. Routledge Taylor & Francis Group : London. UK.294 Pages. Siam Communication Review Vol. 21 (16) pp. 184-185. 15) Sasiphan Bilmanoch (2016) Book Review : ‘Handbook of Qualitative Research’ (2nd Edition)’ Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. 2000. Californai : Sage Publications Inc. 1056 Pages. Kasem Bundit Journal Vol. 17, No. 1, January–June 2016. pp. 211-213. 16) Sasiphan Bilmanoch (2016) Book Review : ‘Handling Qualitative Data : A Practical Guide (2nd Edition)’ Lyn Richards. 2009. Sage Publication Asia-Pacific, Pte Ltd. Singapore. 216 Pages. Journal of Communication and Innovation NIDA, Vol. 3, No. 1, January–June 2016. pp. 201-204. 17) John R. Merrick & Sasiphan Bilmanoch (2016) ‘Communication and Co-ordinating Roles of Hub Organizations in Management of Environmental Issues: Examples in Thailand’ Kasem Bundit Journal Vol. 17, No. 2, July– December 2016. pp. 175-191. 18) Sasiphan Bilmanoch (2015) Book Review : ‘A Citizen’s Right to Know : Risk Communication and Public Policy’ Susan G. Hadden. 1989. Boulder, Colorado: Westview Press Inc. 239 pages. Journal of Communication Arts (Chulalongkorn University) 33 (1), pp. 93-96. 19) Sasiphan Bilmanoch. (2014). The utilization of the Internet by TV Stations in Thailand In Proceedings of “The Internet and TV Stations in the Asia-Pacific Region” The 22nd JAMCO Online International Symposium, The Japan Media Communication Center (JAMCO). Japan. ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 089-225-7515 E-mail : bsasiphan@hotmail.com / sasiphan.bil@kbu.ac.th