ผศ.สิริวิมล เทพหัสดิน

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย และผลงานทางวิชาการ

การศึกษา

ปริญญาโท ปี 2541 (นศ.ม.) นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ปี 2537 (นศ.บ.) นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ งานวิจัย ปี 2550 นักวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์หลังการออกอากาศ (Post Rating) ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2550 โดยผู้รับผิดชอบ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันการศึกษา 12 แห่ง) ปี 2554 นักวิจัย การวิจัยเรื่องการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนต่อการอนุรักษ์คลองแสนแสบ ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ ระยะที่ 1: ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2555 นักวิจัย การวิจัยเรื่องการประเมินประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” (โครงการนำร่อง: Pilot Project) ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ ระยะที่ 2: ทุนวิจัยจากสำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2556 นักวิจัย การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” กรณีชุมชนเทพลีลา ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ ระยะที่ 3 : ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ปี 2557 นักวิจัย การวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ ความต้องการข่าวสารการนำเสนอเนื้อหาและความต้องการมีส่วนร่วมต่อการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ กรณีศึกษา ชุมชนเทพลีลา-ชุมชนวัดตึก ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปี 2559 นักวิจัย โครงการจัดทำมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง (Zipline Standard) ปี พ.ศ. 2559 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2560 นักวิจัย โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างทำและพัฒนาปรับปรุง มาตรฐานบริการท่องเที่ยว (มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวและมาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก (สินค้าอัญมณี) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 2561 นักวิจัย การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อ Facebook Live (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) (ระหว่างดำเนินการ) หนังสือวิชาการ หนังสือ การจัดการภาวะวิกฤตและประเด็นปัญหา (Crisis and Issue Management) (พิมพ์เผยแพร่ ตั้งแต่ มีนาคม 2559-ปัจจุบัน) บทความ ปี 2555 บทความวิจัยเรื่อง การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์คลองแสนแสบ วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2555 บทความวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” (โครงการนำร่อง: Pilot Project) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2556 บทความวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” กรณีชุมชนเทพลีลา” การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมภาษา ครั้งที่ 1 : วัฒนธรรมและภาษาที่สามกับประชาคมอาเซียน (ด้านอุตสาหกรรมบริการ) จัดโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอน กองอบรมภาษาที่สามและวัฒนธรรมนานาชาติ ปี 2557 บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ ความต้องการข่าวสารการนำเสนอเนื้อหาและความต้องการมีส่วนร่วมต่อการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ กรณีศึกษาชุมชนเทพลีลา-ชุมชนวัดตึก. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2561 บทความวิชาการเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ำสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย”รายงานสืบเนื่องจากโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN” จัดโดย สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) รางวัล เกียรติบัตร ได้รับการสรรหาเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติดวงประทีปแห่งเกษมด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2556 จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประกาศนียบัตร เป็นผู้มีความโดดเด่นด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 02-904-2222 ต่อ 2232 E-mail: sirivimol.pun@kbu.ac.th Line ID: kungsirivimol Facebook: Sirivimol Dhephasadin ผลงานวิชาการ การวิจัยการสื่อสารภาพลักษณ์ การวิจัยนิเทศศาสตร์/ประชาสัมพันธ์/การท่องเที่ยว การจัดการภาวะวิกฤตและการบริหารประเด็น การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ การประชาสัมพันธ์การตลาด การจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม/การรณรงค์