ผศ.ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ความเชี่ยวชาญ

การสื่อสารการเมือง การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารภาพลักษณ์

การศึกษา

พ.ศ. 2534 ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) วิชาเอกการโฆษณา โทการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2540 ปริญญาโทนิเทศศาสตรพัฒนาการ (นศ.ม.) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน (สื่อสาร การเมือง) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย 1. สุเทพ เดชะชีพ, นิภากร กำจรเมนุกูล, พิเชษฐ พิมพ์เจริญ, ชลลดา ปัณณราช. (2544) ความคาดหวังของนักวิชาชีพประชาสัมพันธ์ที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์. ทุนทบวงมหาวิทยาลัย. (ผู้ดำเนินการหลักและผู้วิจัย) 2. วีรพงษ์ พลนิกรกิจ, เสกสรร พรหมพิทักษ์, นิภากร กำจรเมนุกูล. (2545) แนวทางการพัฒนาวิทยุชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์. ทุน สกว. (ผู้วิจัย) 3. แก้วใจ ศาสตร์ประสิทธิ์, เพชราภรณ์ สมบูรณ์บูรณะ. (2549) การพัฒนาและประเมินรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิผลในการสนับสนุนการจัดการดูแลตนเองสำหรับผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงและเบาหวาน. ทุนมูลนิธิส่งเสริมการดูแลตนเองสำหรับโรคเรื้อรัง และกลุ่มเพิ่มคุณภาพระบบบริการ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.(ผู้วิจัย) 4. สุเทพ เดชะชีพ , ชลลดา(สิริวิมล) ปัณณราช และนิภากร กำจรเมนุกูล (2554),การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ทัศนติและพฤติกรรมของประชาชนต่อการอนุรักษ์คลองแสนแสบในโครงการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ ระยะที่ 1 : ทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (ผู้วิจัย) 5. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, สมิหรา จิตตลากร, จิตระพี ทรัพย์แสนดี, อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์,โมไนยพล รณเวช, พีรยุทธ โอรพันธ์, และนิภากร กำจรเมนุกูล (2554) โครงการประเมินสัมพันธภาพชุมชนรอบโรงไฟฟ้า. โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้วิจัยและผู้ประสานงานโครงการ) 6. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, สมิหรา จิตตลากร, จิตระพี ทรัพย์แสนดี, อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์,โมไนยพล รณเวช, พีรยุทธ โอรพันธ์, และนิภากร กำจรเมนุกูล (2555) การศึกษาเอกลักษณ์ของสายงานการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.). โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้วิจัยและผู้ประสานงานโครงการ) 7. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, สมิหรา จิตลดากร, โมไนยพล รณเวช, พีรยุทธ โอรพันธ์, วาลี ขันธุวาร, และนิภากร กำจรเมนุกูล (2556) โครงการประเมินความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้วิจัยและหัวหน้าเครือข่ายภาคกลาง) 8. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, สมิหรา จิตตลากร, พีรยุทธ โอรพันธ์, วาลี ขันธุวาร, และนิภากร กำจรเมนุกูล. (2558) การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเขื่อน/โรงไฟฟ้า ปี 2558 โดยสายงานผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.(ผู้วิจัยและหัวหน้าเครือข่ายภาคกลาง) 9. วิชัย รูปขำดี และคณะ (2559). งานวิจัยเรื่อง การใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงสร้างตัวแบบเพื่อต่อต้านความรุนแรงอย่างสุดโต่ง. ทุนสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสทช.) (นักวิจัยด้านนิเทศศาสตร์) 10. วิชัย รูปขำดี และคณะ (2559). งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลังข่าว. ทุนสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสทช.) (นักวิจัยด้านนิเทศศาสตร์) 11. นิภากร กำจรเมนุกูล, เมธาพร ดอนจันทร์ และพสุนาท สร้อยสุวรรณ. แนวทางการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย. ทุนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2560-ปัจจุบัน) (หัวหน้าโครงการวิจัย) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)