ผศ.ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

- การวิจัยเชิงปริมาณ - การวิจัยการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค - การวางแผนและประเมินผลโครงการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

การศึกษา

การศึกษา - ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) - นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) - ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง(เกียรตินิยมเรียนดีอันดับหนึ่ง) สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (2545) - วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2544)

ผลงานวิชาการ

- ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย (2558) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) -ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร (2560) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) - การวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน (อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์