อาจารย์ ผศ.ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

● การวิจัยเชิงปริมาณ
● การวิจัยการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
● การวางแผนและประเมินผลโครงการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

การศึกษา

● ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
● นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)
● ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง(เกียรตินิยมเรียนดีอันดับหนึ่ง) สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (2545)
● วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2544)

ผลงานวิชาการ

● ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย (2558)
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
● ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร (2560)
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
● การวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน
(อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์