ดร.กรกช แสนจิตร

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

ว.ม. (สื่อสารพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศศ.บ.(การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ