ดร.อัลฮูดา ชนิดพัฒนา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ

- การวิจัยด้านการตลาด (Marketing Research) - การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing Communication) - กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing Strategy) - การตลาดระหว่างประเทศในประเทศแถบตะวันออกกกลาง (International Marketing in the Middle Eastern Countries) - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)

การศึกษา

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ MA (International Relations and Development Studies) University of East Anglia (UEA) ปร.ด. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย 1) จิตราภรณ์ สุทธิวรเศษฐ์ และ อัลฮูดา ชนิดพัฒนา. (2559). รูปแบบการบริหาร และการสื่อสารของผู้นำชุมชนนูรุ้ลอิสลามเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. บทความวิจัยจากการนำเสนอผลงานวิจัยในในการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บทความวิชาการ 2) อัลฮูดา ชนิดพัฒนา และ จิตราภรณ์ สุทธิวรเศษฐ์, (2559). การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาธุรกิจสปาไทย ภาคผลิตภัณฑ์และบริการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์.วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 3) Alhuda Chanitphattana, (2017). Sustainability as an International Marketing Tool in Dubai. 2ND ISDA International Conference on Innovative Communication and Sustainable Development in ASEAN “COMMUNICATION FOR SUSTAINABILITY IN DUGITA SOCIETY” ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 081-615-9117 E-mail : alhuda.cha@kbu.ac.th