อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ

- การประกันคุณภาพการศึกษา (QA) - งานเขียนในสื่อมวลชนรูปแบบต่างๆ

การศึกษา

- นศ.บ. (วารสารศาสตร์) ม.กรุงเทพ - ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) ม.ธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย - นฤวรรณ รักสกุล. (2561) โครงการ “การจัดทำมาตรฐานการบริการโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว” ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา - นฤวรรณ รักสกุล และสิริวิมล เทพหัสดิน. (2559). โครงการวิจัยจัดทำมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวและการโหนสลิง (Zipline Stanland) ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - นฤวรรณ รักสกุล และสิริวิมล เทพหัสดิน. (2557) โครงการ “การจัดทำมาตรฐานการบริการโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว” ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา - นฤวรรณ รักสกุล. (2556) โครงการ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” กรณีชุมชนเทพลีลา” - นฤวรรณ รักสกุล. (2555) โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” (โครงการนำร่อง: Pilot Project) บทความวิจัย - บทความวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” (โครงการนำร่อง: Pilot Project) การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสยาม. (2555) - บทความวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” กรณีชุมชนเทพลีลา” การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมภาษา ครั้งที่ 1 : วัฒนธรรมและภาษาที่สามกับประชาคมอาเซียน (ด้านอุตสาหกรรมบริการ) จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอน กองอบรมภาษาที่สามและวัฒนธรรมนานาชาติ. (2556) บทความวิชาการ - นฤวรรณ รักสกุล. (2561). การท่องเที่ยววิถีมุสลิม : การสื่อสารการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic day ครั้งที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย งานสร้างสรรค์ - นฤวรรณ รักสกุล. (2561). ภาพถ่าย ทางกลับบ้าน (Go Back Home) อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “Green Life Style” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561.