อาจารย์กันยารัตน์ วรฉัตร

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ

การสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับงานประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์

การศึกษา

MA. International Communication Macquarie University, Sydney, Australia ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร (กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาเอก)

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย - Suthep Dachacheep, Kanyarat Worachat And Borilux Boonyarattapan (2560). Development of Communication Process to Create Strength for Elderly People Club of Health Empowerment in Bangkok. I-SEEC 2018. International Conference on Social Science, 2018. 30th Anniversary of Kasem Bundit University. - Suthep Dachacheep, Kanyarat Worachat, and Borilux Boonyarattapan (2561). Influential Factors to Create and Strengthen Thai Elderly’s Health Empowerment Club. International Conference on Business, Economics, Social Sciences & Humanities (ICBESH-2019), 28th May 2019 at Hotel Le Fenix Sukhumvit, Bangkok, Thailand. บทความวิชาการ - กันยารัตน์ วรฉัตร เมธาพร ดอนจันทร์. Applying Value Co-Creation Concept in Thai Higher Education. การประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 40 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 9.00-17.00 น ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า งานสร้างสรรค์ - กันยารัตน์ วรฉัตร ภาพถ่าย “อยู่ร่วมกัน (Together)” เผยแพร่งาน นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ "ผสานทำนองครรลองชีวิต" (The Harmony of Life) วันที่ 19-21 เมษายน 59 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร - มนัสกานต์ อินทร์สังข์, กันยารัตน์ วรฉัตร. งานสร้างสรรค์ละครเรื่อง “กาลแห่งเวลา”. จัดแสดง วันที่ 2-4 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงละคร เอ็ม เธียเตอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ และได้รับการพิจารณาให้นำเสนองานสร้างสรรค์ในการประชุม “การวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5” วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม มิลลิเนียม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม