อาจารย์จิราพร ยังสุข

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

นักวิชาการ และวิชาชีพด้านการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์สำหรับเด็ก นักวิชาการ และวิชาชีพด้านการสื่อข่าวและรายงานข่าว นักวิชาชีพด้านการดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์

การศึกษา

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546) ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (2540)

ผลงานวิชาการ

• ผลงานวิชาการ o ผลงานภาพถ่ายงานสร้างสรรค์ชื่อ “คัดแยก (Home Recycling)” การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “Green Life Style” ระหว่างวันที 2-4 พ.ค. 61 ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต o ผลงานภาพถ่าย งานสร้างสรรค์ชื่อ “ผ่อนคลาย (Rest)” การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “Green Life Style” ระหว่างวันที 2-4 พ.ค. 61 ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต o บทความวิชาการ จิราพร ยังสุข.(2562).การปรับตัวของธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล (Proceeding). งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ.9(450).กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสยาม. จิราพร ยังสุข.(2561). การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ในมุมมองของผู้เรียน ผ่านการเขียนบทตามแนวคิดเอดูเทนเมนต์.(Proceeding).งานสัมมนาวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร.2(2), 521-535. มหาวิทยาลัยหอการค้า • ประสบการณ์การทำงาน o Project Manager บริษัท ไอเดีย เฟส จำกัด o ผู้อ่านสารคดี และสปอตประชาสัมพันธ์รายการ บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด กรรมการหน่วยงานพันธ์มิตรเพื่อผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว รายการแบ่งฝันปันรัก o Programme Director และผู้ดำเนินรายการวิทยุ "Sport Radio" (FM 99MHz และ AM 999 KHz) บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) o ผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการวิทยุ "Sport Radio" (FM 99MHz) บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) o ครีเอทีฟรายการวิทยุ "Sport Radio" (FM 99MHz) บริษัท สยามเทเลซีน จำกัด (มหาชน) • ช่องทางการติดต่อ o เบอร์โทร : 02 904 2222 ต่อ 2232 o Email : jiraporn.you@kbu.ac.th o ID Line : Jiracha_JY o Facebook : Jirapohn Youngsuk หรือ ห้องข่าวบีซี https://www.facebook.com/groups/200937286630390/