อาจารย์จิราพร ยังสุข

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

นักวิชาการ และวิชาชีพด้านการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์สำหรับเด็ก นักวิชาการ และวิชาชีพด้านการสื่อข่าวและรายงานข่าว นักวิชาชีพด้านการดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์

การศึกษา

ผลงานภาพถ่ายงานสร้างสรรค์ชื่อ “คัดแยก (Home Recycling)” การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “Green Life Style” ระหว่างวันที 2-4 พ.ค. 61 ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผลงานภาพถ่าย งานสร้างสรรค์ชื่อ “ผ่อนคลาย (Rest)” การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “Green Life Style” ระหว่างวันที 2-4 พ.ค. 61 ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ในมุมมองของผู้เรียน ผ่านการเขียนบทตามแนวคิดเอดูเทนเมนต์ (Moral Contents for Children and Youth: The Perspective of Learners through Script Writing Base on Edutainment Concept) ในงานสัมมนาวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันพุธที่ 16 พ.ค.60 ได้รับเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มแบบออนไลน์ (Online Proseedings) ในเว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย งานวิจัย เรื่อง วิทยุกระจายเสียงสำหรับเด็ก : หลักการผลิต เนื้อหา และรูปแบบรายการ เอกสารประกอบการสอน วิชา BC.211 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ เอกสารประกอบการสอน วิชา BC.301 การสื่อข่าวและเขียนข่าววิทยุและโทรทัศน์ เอกสารประกอบการสอน วิชา BC.401 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

ผลงานวิชาการ