อาจารย์ชยพล อินทรวงค์

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ

ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและการใช้ชีวิต ความรู้ด้านการพูดด้านต่างๆ ผู้ดำเนินรายการ วิทยากร พิธีกร การโน้มน้าวใจ ฯลฯ ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านอุตสาหกรรมบันเทิงมากกว่า 15 ปี

การศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาโท ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.ม) สาขานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานวิชาการ

งานวิจัยเรื่อง องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเมืองต้องห้าม..พลาด กรณีศึกษา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ บทความวิจัย บทความวิจัย เมืองลับแล...เมืองต้องห้าม(พลาด) : อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวบริบททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่20 ฉบับพิเศษ ( กันยายน-ตุลาคม ) 2561 บทความวิจัย เมืองลับแล...เมืองต้องห้าม(พลาด) : อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวบริบททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่1 2561 จัดโดย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 15 กันยายน 2561 รางวัล โล่เกียรติคุณ ประทานโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2014 SAVE THE WORLD EXPO” เกียรติบัตร การร้องเพลงในขั้นกลาง ชั้นสูง ประทานโดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จากสถาบัน KPN MUSIC ACADEMY โดย อาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ ประกาศนียบัตร ในกิจกรรม วันศิลปินรวมใจช่วยกาชาด เนื่องในวันกาชาดโลก ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือและสนับสนุนสภากาชาดไทย (2549) ประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทนักแสดง จากบริษัท อาร์เอสโปรโมชั่น จำกัด (มหาชน) ในโครงการประกวด Sheene Colorful Summer Casting ศิษย์เก่าดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติด้านบันเทิง จากสมาคมศิษย์เก่า อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (2551) ช่องทางการติดต่อ E-mail : ajarnpolar@gmail.com Facebook : Polar Chayapol Indrawong Instagram : polar_indrawong