ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

ปริญญาตรี : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2547 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2559 ปริญญาโท : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2552 ปริญญาเอก : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการเผยแพร่ งานวิจัย ชุติมันต์ เหลืองทองคำและคณะ.(2562).จริยธรรมในการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นออนไลน์ภาค เหนือและภาคอีสานของไทย, (รายงานการวิจัย).กรุงเทพฯ, สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ. ประสบการณ์การสอน - การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบื้องต้น - หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ - การสื่อข่าวเบื้องต้น - กระบวนการผลิตข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ - การรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ - โครงงานสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล