ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

ค.ด. (ครุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต นศ.บ. (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานวิชาการ