อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

- การประกันคุณภาพการศึกษา (QA) - งานเขียนในสื่อมวลชนรูปแบบต่างๆ

การศึกษา

ปริญญาตรี : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2539 ปริญญาโท : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการเผยแพร่ งานวิจัย เอกฉัตร ตันศิริ,สิริวิมล ปัณณราช (เทพหัสดิน),นฤวรรณ รักสกุล และสุวิมล จันโททัย. (2559).การจัดทำมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง (Zipline Standard) ปี พ.ศ. 2559,(รายงานการวิจัย).กรุงเทพฯ, กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 1 มีนาคม 2560. บทความวิชาการ นฤวรรณ รักสกุล.(2562). การท่องเที่ยววิถีมุสลิม การสื่อสารการตลาดในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวไทย. บทความวิชาการนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic day ครั้งที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 31 พฤษภาคม 2562. หน้า 2,129 – 2,143 4. ประสบการณ์การสอน - การสืบค้นและการคัดเลือกประเด็นเพื่องานสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล - ศิลปะการเขียนเพื่อสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล - การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน - การบริหารงานสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล - การศึกษาเฉพาะเรื่อง ๑