อาจารย์บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

ด้านงานปฎิบัติ เช่น การถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ และการถ่ายทำต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การตัดต่อวีดีโอ แต่งภาพ ตัดต่อภาพ โปรแกรม Adobe ต่างๆ ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 02-904-2222 ต่อ 2232 E-mail: borilux.boo@kbu.ac.th Line ID: vaxxmew Facebook: Borilux Boonyarattapan

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์ ปี พ.ศ.2559 - บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์. (2559). ผลงานภาพถ่ายนานาชาติ อยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ (The Harmony with Nature) จัดแสดง ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 27-29 เมษายน 2559. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต. บทความวิชาการ ปี พ.ศ.2561 - - Suthep D., Kanyarat W. and Borilux B. (2018). Development of Communication Process to Create Strength for Elderly People Club of Health Empowerment in Bangkok. 9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference. e-Proceeding 2-4 May 2018. Pages 535-542 ปี พ.ศ.2562 - บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์. (2562). “Influential Factors to Create and Strengthen Thai Elderly' s Health Empowerment Club”. งานประชุมวิชาการ International institute of academic research and Publication, Le Fenix Sukhumvit 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562.กรุงเทพฯ. หน้า 24-27 - ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และคณะ. (2562). บทความวิชาการ การสร้างเครือข่ายชุมชนและการสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนวัดปากบ่อในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส. ปีที่ 2 วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยรังสิต. หน้า 32-45