อาจารย์บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

ด้านงานปฎิบัติ เช่น การถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ และการถ่ายทำต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การตัดต่อวีดีโอ แต่งภาพ ตัดต่อภาพ โปรแกรม Adobe ต่างๆ ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 02-904-2222 ต่อ 2232 E-mail: borilux.boo@kbu.ac.th Line ID: vaxxmew Facebook: Borilux Boonyarattapan

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ งานวิจัย กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร