อาจารย์ปัญญรัตน์ วันทอง

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

การเขียนบทรายการและละครสั้น (Copy writer) Production การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และงานโฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative)

การศึกษา

ปริญญาตรี : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์เพื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2554 ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พ.ศ. 2558

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการเผยแพร่ บทความวิชาการ ปัญญรัตน์ วันทองและคณะ. (2560).The Influencer Marketing ผู้ทรงอิทธิพลที่เป็นมากกว่า นักสร้างสรรค์. บทความวิชาการนำเสนอในงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 (หน้า 228-234) กรุงเทพฯ:สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์