อาจารย์ปัญญรัตน์ วันทอง

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

การเขียนบทรายการและละครสั้น (Copy writer) Production การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และงานโฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative)

การศึกษา

ปริญญาโท (ศศ.ม.) (นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2558) ปริญญาตรี (นศ.บ.) (นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์เพื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2554)

ผลงานวิชาการ

Building Good Management Practices in Thailand Cooperative Sectors through Total Quality Management (2018) The Influencer Marketing: ผู้ทรงอิทธิพลทางการตลาดที่เป็นมากกว่านักสร้างสรรค์ (The Influencer Marketing is more than The Creative Person) (2018)