อาจารย์ปิยณัท วงศ์ยอด

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

- การวางแผนสื่อโฆษณา - การรณรงค์งานโฆษณา - การสื่อสารการตลาด

การศึกษา

พ.ศ. 2549 ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การโฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2556 ปริญญาโทวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (ว.ม.) สื่อสารมวลชน

ผลงานวิชาการ

1. การนำเสนอบทความวิชาการ “The Influencer Marketing : ผู้ทรงอิทธิพลทางการตลาดที่เป็นมากกว่านักสร้างสรรค์ The Influencer Marketing is more than Creative Person ณ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 2. การนำเสนอภาพถ่าย “แสงและเงา” ในหัวข้อ Selfie to identity อัตตาตัวตนคนเซลฟี่ 2017 วันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ หอศิลป์วัฒนธรรม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3. การนำเสนอภาพถ่าย “รวมลาย” จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม บนความแตกต่าง” Way of life, Traditions and Cultures on The Differences ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2558