อาจารย์ปิยะพล รอดคำดี

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการการแสดงและโรงละคร กำกับและออกแบบการแสดงสด โขน (ตัวลิง) การศึกษา

การศึกษา

ปริญญาโท (ศศ.ม.) การจัดการทางวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) ปริญญาตรี (สถ.บ.) สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง (2546)

ผลงานวิชาการ

ปี 2559 การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยสยาม บทความเรื่อง กระบวนการสร้างสรรค์โขนชุดหนุมานครวญ: งานสร้างสรรค์การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานครวญ