อ.ผ่องพรรณ พันเลิศวงศ์กุล

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

การศึกษา

ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ นศ.บ. (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงานวิชาการ