อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญ

นักวิชาการ และนักวิจัยด้านสื่อสารมวลชน ด้านการเท่าทันสื่อ

การศึกษา

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต (2550) วท.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์) (ในปัจจุบัน คือ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2545)

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัยการผลักดันผลผลิตการวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2558-2559ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Furthering Research Products in Tourism and Hospitality Industry during 2015 – 2016 to Commercial Usage) ผู้เขียนร่วม ฉัตรฉวี คงดี / ชิณกฤต อุดมเลิศไพศาล / ชีวิน สุนสะธรรม (หัวหน้าโครงการ และนักวิจัย อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น) พสุนาท สร้อยสุวรรณ (นักวิจัย อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันพุธที่ 16 พ.ค.60 ได้รับเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มแบบออนไลน์ (Online Proseedings) ในเว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย งานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร แหล่งทุนจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต