อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญ

นักวิชาการ และนักวิจัยด้านสื่อสารมวลชน ด้านการเท่าทันสื่อ

การศึกษา

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต (2550) วท.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์) (ในปัจจุบัน คือ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2545)

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย พสุนาท สร้อยสุวรรณ. (2561). การผลักดันผลผลิตการวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2558-2559 ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์. (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บทความวิจัย พสุนาท สร้อยสุวรรณ.(2560).การผลักดันผลผลิตการวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2558-2559 ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์. (Proceeding). งานสัมมนาวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร.2(2),485-496.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. บทความวิชาการ พสุนาท สร้อยสุวรรณ.(2562).การใช้สื่อผสมในการเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กปฐมวัย.(Proceeding). งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ.9(44).กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสยาม • ช่องทางการติดต่อ o เบอร์โทร : 02 904 2222 ต่อ 2232 o Email : pasunart.sou@kbu.ac.th o Facebook : ห้องข่าวบีซี https://www.facebook.com/groups/200937286630390/ o IG : souysuwanpasunart