อาจารย์พัชรพร อรุณรัตนพงศ์

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

การผลิตภาพยนตร์

การศึกษา

นศ.ม. (ภาพยนตร์และวิดีทัศน์) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2558) นศ.บ. (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2552)

ผลงานวิชาการ