อาจารย์พัชรพร อรุณรัตนพงศ์

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

การผลิตภาพยนตร์

การศึกษา

ปริญญาโท - นศ.ม. (ภาพยนตร์และวีดิ ทัศน์) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2558) ปริญญาตรี - นศ.บ.(ภาพยนตร์และ ดิจิตอล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2552)

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ 1. ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร, กอปรพงษ์ กุณฑียะ, พัชรพร อรุณรัตนพงศ์. (2561). ความเป็นประพันธกรในภาพยนตร์รักโรแมนติค ของบรรจง ปิสัญธนะกูล. Journal of Media and Communication Inquiry, 1(2)