อ.พิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

การแสดง, เขียนบท, กำกับการแสดง, การบริหารจัดการละครเวทีร่วมสมัย, การบริหารจัดการละครโทรทัศน์

การศึกษา

การศึกษา : ปริญญาโท (ศศ.ม.) (การบริหารงานวัฒนธรรม/ศิลปะการแสดง) วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546) ปริญญาตรี (ศศ.บ.) (สื่อสารมวลชน) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2530)

ผลงานวิชาการ

หัวหน้าทีมงานวิจัย “โครงการศึกษาโรงละครชุมชน หรือ โรงละครโรงเล็ก เพื่อสร้างแบบจำลองการจัดการโรงละครชุมชนอย่างยั่งยืน” (เครือข่ายละครกรุงเทพ ร่วมกับ ประชาคมบางลำพู และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) (2553) ร่วมวิจัย โครงการ “Director Lab” (เครือข่ายละครกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย [สศร.]) (2551) นักวิจัย “โครงการต้นแบบลานการแสดงชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งตำนาน” (2546) จัดทำโครงการอบรมศิลปะการละคร “ค่ายละครสัญจรเข้าถ้ำ” (2540) จัดทำโครงการอบรมศิลปะการละคร “ละครเวทีวิถีสร้างสรรค์” (2540) จัดการโครงการ “โครงการสื่อผสมอีเลคทรอนิคส์ : สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้” (พิพิธภัณฑ์ทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ สถาบันทักษิณคดี) (2540) จัดการโครงการ “โครงการสื่อผสมอีเลคทรอนิคส์ : ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมพร” (พิพิธภัณฑ์ชุมพร) (2540)