อ.พิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

การแสดง, เขียนบท, กำกับการแสดง, การบริหารจัดการละครเวทีร่วมสมัย, การบริหารจัดการละครโทรทัศน์

การศึกษา

การศึกษา : ปริญญาโท (ศศ.ม.) (การบริหารงานวัฒนธรรม/ศิลปะการแสดง) วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546) ปริญญาตรี (ศศ.บ.) (สื่อสารมวลชน) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2530)

ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์ ปี พ.ศ.2559 - มนัสกานต์ อินทร์สังข์, พิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย และคณะ. (2559). งานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง “มุม”. นำเสนอผลงาน ณ Creative Industries วันที่ 7-9 เมษายน 2559. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. ปี พ.ศ.2560 - มนัสกานต์ อินทร์สังข์, พิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย และคณะ. (2560). งานสร้างสรรค์ ละครเวทีเรื่อง “Simple Song: เสียงแห่งปวงประชา” จัดแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (หอประชุมเล็ก) วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 และระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2560. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. บทความวิชาการ ปี พ.ศ.2562 -ณัฐพงค์ แย้มเจริญ, มนัสกานต์ อินทร์สังข์ และพิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย. (2562). งานสร้างสรรค์ละครเวที เรื่อง Simple Song : เสียงแห่งปวงประชา: ละครแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาต้นแบบ (Creative research “Simple Song: Sound of the people”: Participatory theatre for learning of role- model student.). การประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. หน้า 142-155