อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ

ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้านสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพนิ่งเพื่องานโฆษณา

การศึกษา

ปริญญาโท ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรจันทรเกษม อนุปริญญา ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรพระนคร

ผลงานวิชาการ

1. 2563 บทความวิชาการเรื่อง “การออกแบบโฆษณาบนเฟสบุคในยุคสื่อดิจิทัลให้โดนใจผู้บริโภค”การประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10” ณ ห้องมิลเลเนียม ชั้น ๑๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๑๙) ณ มหาวิทยาลัยสยาม 2. 2563 ผลงานภาพถ่าย โชว์ละครสัตว์ Circus มอสโคว์ รัสเซีย Moscow, Russia จัดแสดงในนิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ “โลกกลางคืนความสวยงามของวิถีชุมชน” Night World of Beauty Community ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต 3. 2562 กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานหุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ งานงาน PIM Robotics Playground มหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2562 ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 4. 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ“งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9” เรื่อง การวิเคราะห์ตราสัญลักษณ์ร้านกาแฟแฟรนไชส์ยอดฮิตในเมืองไทยTrademarks Analysis of the Most Popular Cafe’s in Thailand ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2562 5. 2562 ผลงานภาพถ่าย ทางลอยฟ้า High Way นครราชสีมา ไทย Nakhon Ratchasima, Thailand จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “บนความเปลี่ยนแปลง” (CHANGE) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 6. 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 เรื่อง “เทคนิคการสร้างสรรค์งานโฆษณายอดนิยมทางยูทูปปีในประเทศไทย” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2561 7. 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการคัดกรองหลักสูตรคุรุพัฒนา พิจารณารับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม โดยคุรุสภา 8. 2561 ผลงานภาพถ่าย Bicycle park, Nagoya, Japan จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (GREEN LIFESTYLE) ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2561 9. 2561 ผลงานภาพถ่าย Longevity, Trang, Thailand จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม” (GREEN SPIRIT) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 10. 2561 กรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 11. 2561 กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานหุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ งานงาน PIM Robotics Playground มหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2561 12. 2558 ผลงานภาพถ่าย Implantation, Thailand จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม บนความแตกต่าง” “Way of Life, Traditions and Cultures on the Differences” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 13. 2558 วิทยาการหลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน สู่อาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Vocational Creative Hybrid Online Training : VCHOT) https://www.youtube.com/watch?v=W5b80KckuGc&t=6s พ.ศ. 2558