อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้านสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพนิ่งเพื่องานโฆษณา

การศึกษา

ปริญญาโท ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรจันทรเกษม อนุปริญญา ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรพระนคร

ผลงานวิชาการ

1. การประชุมวิชาการระดับชาติ“งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9” เรื่อง การวิเคราะห์ตราสัญลักษณ์ร้านกาแฟแฟรนไชส์ยอดฮิตในเมืองไทยTrademarks Analysis of the Most Popular Cafe’s in Thailand ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2562 2. ผลงานภาพถ่าย ทางลอยฟ้า High Way นครราชสีมา ไทย Nakhon Ratchasima, Thailand จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “บนความเปลี่ยนแปลง” (CHANGE) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 3. การประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 เรื่อง “เทคนิคการสร้างสรรค์งานโฆษณายอดนิยมทางยูทูปปีในประเทศไทย” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2561 4. ผลงานภาพถ่าย Bicycle park, Nagoya, Japan จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (GREEN LIFESTYLE) ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2561 5. ผลงานภาพถ่าย Longevity, Trang, Thailand จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม” (GREEN SPIRIT) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 6. ผลงานภาพถ่าย Implantation, Thailand จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม บนความแตกต่าง” “Way of Life, Traditions and Cultures on the Differences” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 7. วิทยาการหลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน สู่อาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Vocational Creative Hybrid Online Training : VCHOT) https://www.youtube.com/watch?v=W5b80KckuGc&t=6s พ.ศ. 2558