ผศ.ดร.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

แนวคิดของสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล, คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับงานนิเทศศาสตร์, การวิจัยเพื่องานวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ และโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิจัย (SPSS)

การศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร พ.ศ. 2534 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2546 ปริญญาโท : Master of Arts Communication Arts major New York Institute of Technology, New York, U.S.A. พ.ศ. 2539 Certificate of Computer Graphic and Desktop Publishing The New School for social Reseach, New York, U.S.A. พ.ศ. 2540 ปริญญาเอก : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารและการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2561

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการเผยแพร่ งานวิจัย พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และต่อตระกูล อุบลวัตร.(2559) ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร. (รายงานการวิจัย).กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. ชเนตรี ทินนาม, ต่อตระกูล อุบวัตร และพิเชษฐ พิมพ์เจริญ. (2561) การวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน Research and Development of Children TV Program Monitoring System (CTMS). (รายงานการวิจัย).กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์. บทความวิจัย พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และต่อตระกูล อุบลวัตร.(2560) ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร. (Proceeding). รายงานการประชุมส่งเสริมส่งเสริมการเดินทางและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน. (หน้า 49-59) กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. ประสบการณ์การสอน - การวิจัยสื่อสังคมออนไลน์ - แนวคิดของสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล - คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับงานนิเทศศาสตร์ - โครงงานสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล - วารสารศาสตร์และสื่อใหม่เบื้องต้น - การวิจัยเพื่องานวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ - วารสารสนเทศเบื้องต้น - เทคโนโลยีเพื่องานวารสารศาสตร์ - สัมมนาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ - สัมมนาปัญหาการโฆษณา - คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์งานโฆษณา - ปัญหาและกรณีศึกษาในการโฆษณา - พฤติกรรมผู้บริโภค