ผศ.ดร.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

แนวคิดของสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล, คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับงานนิเทศศาสตร์, การวิจัยเพื่องานวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ และโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิจัย (SPSS)

การศึกษา

กศ.ด. (การบริหารและการจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ M.A. (Communication Arts) New York Institute of Technology, New York, U.S.A. Certificate Computer Graphic and Desktop Publishing, The New School for Social Research, New York, U.S.A. วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลงานวิชาการ

- พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และคนอื่น ๆ. (2544). ความคาดหวังของนักวิชาชีพประชาสัมพันธ์ที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ : รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. - พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และคนอื่น ๆ. (2546, กรกฎาคม-ธันวาคม). ความคาดหวังของนักวิชาชีพประชาสัมพันธ์ที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์. วารสารเกษมบัณฑิต. 4(2): 1-11. - พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และต่อตระกูล อุบลวัตร. (2546, กรกฎาคม-ธันวาคม). การเผยแพร่นวกรรม. วารสารเกษมบัณฑิต. 4(2): 48-57. - Phimcharoen, Phichate. (2010, October 26-28). Facebook : The Online Social Network for Political Consciousness Awakening of University Students in Thailand. The Asian Conference on Media & Mass Communication. Osaka, Japan. Official Conference Proceeding: 210-220. - พิเชษฐ พิมพ์เจริญ. (2556). การรับรู้ การมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้อ่านผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิตยสารไทย : รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. - พิเชษฐ พิมพ์เจริญ. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). การรับรู้ การมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้อ่านผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิตยสารไทย : รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 15(2): 17-33. - พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และต่อตระกูล อุบลวัตร. (2559). ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานใน กทม. : รายงานการวิจัย. สสส. - ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานใน กทม. (2560) .Proceeding. นำเสนอในการประชุม Thailand Bike and Walk Forum ครั้งที่ 6 ณ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. - พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และคนอื่น ๆ. (2561). การวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน (Research and Development of Children TV Program Monitoring System (CTMS) ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ - Phichate Phimcharoen Chanettee Tinnam and Tortrakool Ubolwatra. (2019, April 15 –18). Research and Development of Children Television Program Monitoring System in Thailand (www.mongtvdek.com) Proceeding in 5th International Conference on Communication and Management (ICCM2019). Athens Greece.