อาจารย์รชิดา สิริดลลธี

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

นักวิชาการ และวิชาชีพด้านการผลิตสื่อ นักวิชาชีพด้านการตัดต่อ และกราฟิค

การศึกษา

ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์ (2560) ศศ.บ. เกียรนิยมอันดับหนึ่ง (การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2557)

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย รชิดา สิริดลลธี.(2561). The Study of Communication Patterns and Feedback for Facebook's Community: A Case Study of Depression has disappeared group. (Proceeding).งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IESDG 2018: Innovation and Education for Sustainable Development Goals Conference. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 1(651-664). บทความวิชาการ รชิดา สิริดลลธี. (2562).การศึกษาเนื้อหาโฆษณาผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรม (Proceeding). งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ.9(264).กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสยาม. รชิดา สิริดลลธี. (2561).การโฆษณาผ่านเกมเพื่อสื่อสารตราสินค้าในยุคดิจิทัล. (Proceeding). วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 5(2), 20-45. • ช่องทางการติดต่อ o เบอร์โทร : 02 904 2222 ต่อ 2232 o Email : vipavee.cha@kbu.ac.th o ID Line : - o Facebook : Mai Rashida หรือ ห้องข่าวบีซี https://www.facebook.com/groups/200937286630390/