อาจารย์รชิดา สิริดลลธี

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ : การออกแบบกราฟิกและสื่อดิจิทัล

การศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การสื่อสารดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานวิชาการ

1) บทความวิจัย “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์ กรณีศึกษาแฟนเพจเฟซบุ๊ก ดังตฤณแฟนคลับ” (วารสารการสื่อสารและการจัดการนิด้า ปีที่ 2 ฉบับที่ 1) 2) บทความวิจัย “การศึกษารูปแบบของสติ๊กเกอร์ไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์” (การประชุมวิชาการระดับชาติสังคม ความรู้ และดิจิทัล 2559 มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 3) บทความวิจัย “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์” (วารสารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1) 4) บทความวิจัย “ปัจจัยพยากรณ์การใช้งานการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์” (วารสารการสื่อสารมวลชน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1) 5) บทความวิจัย “The Study of Communication Patterns and Feedback for Facebook's Community: A Case Study of Depression has disappeared group” (การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IESDG 2018: Innovation and Education for Sustainable Development Goals Conference)