อาจารย์วนิทรา ตะเภาทอง

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ

นักวิชาชีพ เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อ

การศึกษา

ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2545) นศ.บ. (นิเทศศาสตร์ การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2542)

ผลงานวิชาการ

ผลงานภาพถ่าย งานสร้างสรรค์ชื่อ “ วิถีคนเลี้ยงช้าง”จัดแสดงผลงานภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “Green Spirit” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561