อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

การถ่ายภาพนิ่ง และการผลิตภาพยนตร์

การศึกษา

วม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นศ.บ. (การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย 1. วัฒนา เจริญชัยนพกุล. 2557. การศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพในยุคเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2557) 2. วัฒนา เจริญชัยนพกุล. 2558. ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีผลต่อการรับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2558) 3. วัฒนา เจริญชัยนพกุล. 2556. การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ระยะเวลา 1 ปี (กำลังดำเนินการ พ.ศ. 2560) บทความวิจัย 1.วัฒนา เจริญชัยนพกุล. 2560. ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีต่อการรับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนไทย. นิเทศศาสตรปริทัศน์ วารสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 2.วัฒนา เจริญชัยนพกุล. 2559. การประยุกต์ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6” วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม 3.วัฒนา เจริญชัยนพกุล. 2558. การเปรียบเทียบระหว่างการใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์กล้องถ่ายรูปในการถ่ายภาพ. วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2558 บทความวิชาการ 1. วัฒนา เจริญชัยนพกุล. 2557. กาสร้างสรรค์ภาพถ่ายความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (Long Exposure). การประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5” วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม 2. วัฒนา เจริญชัยนพกุล. 2559. การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7” วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม