อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล

อาจารย์ประจำสาขา

ความเชี่ยวชาญ

การถ่ายภาพนิ่ง และการผลิตภาพยนตร์

การศึกษา

ปริญญาโท - ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546) ปริญญาตรี - นศ.บ. (การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2538)

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย 1. วัฒนา เจริญชัยนพกุล. (2558). ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีผลต่อการรับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนไทย (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 2. วัฒนา เจริญชัยนพกุล. (2557). การศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพในยุคเศรษฐกิจพอเพียง (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. บทความวิจัย 1. วัฒนา เจริญชัยนพกุล. (2560). ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีต่อการรับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนไทย. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์, 21 (2), น. 229 – 244. 2. วัฒนา เจริญชัยนพกุล. (2558). การเปรียบเทียบระหว่างการใช้พิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์กล้องถ่ายรูปในการถ่ายภาพ. วารสารเกษมบัณฑิต, 16 (14). บทความวิชาการ 1. วัฒนา เจริญชัยนพกุล. (2559). การสร้างสรรค์ภาพถ่ายความเร็วชัตเตอร์ต่ําด้วยฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์. นิเทศสยามปริทัศน์, 15 (18), น. 82 – 88.